29 11, 2021

SGK, Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temininde Raporların Yıl Sonuna Kadar Yenilenmesi Gerektiğini Duyurdu

2021-11-29T12:36:33+03:00Kasım 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Kasım 2021 Sirküler No: 552 29 Kasım 2021 tarihli SGK Duyurusu ile, pandemi nedeniyle yürütülen uygulamalar dikkate alınarak SUT ta yer alan ve hekimi tarafından hastanın düzenli olarak takibinin yapılması hayati öneme sahip hastalıklar için 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık raporlarının yenilenmesi, aksi takdirde eski raporların geçersiz sayılacağı bildirilmiştir. [...]

27 11, 2021

Çalışma Mevzuatında 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları %36,20 Oranında Artırılacak

2021-11-27T14:37:52+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 551 Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2021 tarihli nüshasında yayımlanan 533 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda çalışma mevzuatında yer alan ve yeniden değerleme oranına bağlı 6331 sayılı İş Sağlığı [...]

27 11, 2021

2021 yılı Yeniden Değerleme Oranı, %36,20 olarak tespit edildi

2021-11-27T14:34:34+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 124 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine [...]

27 11, 2021

Tasfiye edilmiş şirket adına, vergi tarhiyatı yapılamaz

2021-11-27T14:32:11+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 123 Bir şirketin borçlu kılınabilmesi ancak tüzel kişilik kazandığı tarih ile bu kişiliğin sona erdiği tarih arasındaki zaman diliminde olanaklıdır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketlerin tüzel kişilikleri ticaret sicilinden silinmesiyle sona ermektedir. Ticaret sicilinden kaydı silinen ve hukuksal varlığı sona eren bir kurumun bu tarihten sonra haklara sahip [...]

27 11, 2021

Gelir İdaresi, e-Fatura Paketi ve UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzunu güncelledi

2021-11-27T14:29:40+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 122 Gelir İdaresi Başkanlığınca, UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu ve e-Fatura Paketi Güncellenmiştir. Bu kapsamda; “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına yeni kod (337) eklenmiş, “Tevkifatlı Fatura Tipi” nde yer alan tevkifat kodlarından (650) kodu kaldırılmış, GİB Portal üzerinden “Kamu Senaryosu” ile düzenlenen faturalarda “İstisnalı Fatura Tipi” ile fatura [...]

27 11, 2021

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri arasında yatırımların teşviki ve korunmasına yönelik anlaşmada yapılan değişiklik onaylandı

2021-11-27T14:26:23+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 121 TBMM tarafından 7291 sayılı Kanunla uygun bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol”, Cumhurbaşkanı tarafından da 25 Kasım 2021 tarihinde onaylanmış ve Resmi Gazetede [...]

27 11, 2021

Adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir

2021-11-27T14:22:12+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 120 1 Aralık 2021 tarihinden başlamak üzere; - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan Adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı, % 8 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekte yer almaktadır. EK-1 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi [...]

24 11, 2021

Sabit Ücretle Çalışan İşyeri Avukatının Vekâlet Ücretine Hak Kazanma Şartı

2021-11-24T00:03:37+03:00Kasım 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 550 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 11 Şubat 2019 tarihli kararında (E.2015/35759-K.2029/3238) özetle; somut uyuşmazlıkta, davacının girdiği davalarda işveren lehine tahakkuk edecek vekâlet ücretinden pay alacağına dair açık bir sözleşme hükmü bulunmamakta, davacı da, davalı ile aralarında bu hususta yazılı değil sözlü anlaşma yapıldığını ve aralarındaki sözlü [...]

24 11, 2021

Kısmi Süreli Çalışmalarda Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanması

2021-11-24T00:02:09+03:00Kasım 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 549 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 23 Aralık 2021 tarihli kararında (E.2020/3437-K.2020/19928) özetle; davacı davalı işyerinde işe başlayıp emekli olduğunu, emeklilikten sonra da çalışmasının kesintisiz olarak halen devam ettiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise davacının emekli olmasından sonra kıdem tazminatının ödendiğini ve emeklilikten sonraki dönemde kısmi süreli [...]

24 11, 2021

Bakiye Yıllık İzin Ücretinden İşçinin Feragat Etmesinin Geçerli/Geçersiz Sayılması

2021-11-24T00:00:21+03:00Kasım 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 548 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında (E.2020/4030-K.2021/1950) özetle; ibraname içeriğinde, davacı, adına tahakkuk eden 14.232,12 TL izin ücretinden 8.967,57 TL'sini aldığını, izin ücretinden kalan 5.264,55 TL ile ilgili hiç bir hak iddia etmeyeceği yönünde beyanda bulunduğu, davalı taraf ise davacının kalan 5.264,55 [...]

Go to Top