30 03, 2022

Konut teslimlerinde KDV oranı 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 olarak tespit edildi

2022-03-30T22:53:56+03:00Mart 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Mart 2022 Sirküler No: 261 29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; - Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı %8 (6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm [...]

30 03, 2022

7351 Sayılı Kanunla Düzenlenen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri Konusunda SGK Genel Yazısı Yayımladı

2022-03-30T22:51:23+03:00Mart 30th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2022 Sirküler No: 537 7351 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede ihaleli işler için SGK dosyalarının ne şekilde işlem göreceği konusunda SGK yayımladığı 29 Mart 2022 tarihli Genel Yazısı ile uygulamayı belirlemiştir. Uygulamanın 2020 - 20 sayılı Genelgenin 5.2.1.maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. Genel Yazı için tıklayınız. [...]

30 03, 2022

SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASINA 3 İL DAHA EKLENİYOR

2022-03-30T22:48:15+03:00Mart 30th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2022 Sirküler No: 535 Edinilen bilgilere göre Eskişehir ilinde pilot uygulamasına başlatılan SGK e-tebligata 3 il ekleniyor. Nisan ayında uygulamaya Bursa, Konya ve Gaziantep illerinin de geçmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama ayrıca duyurulacaktır.

28 03, 2022

İş Kazasında Zamanaşımı Nasıl Uygulanır?

2022-03-28T16:43:07+03:00Mart 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 534 İş kazası yönünden zamanaşımı uygulamasında 506 sayılı Kanunun mülga 99’uncu maddesinde “hakkı doğuran olay tarihi”, 5510 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde de “hakkın kazanıldığı tarihten itibaren” 5 yıllık süre için belirleme yapılmış olup, her iki Kanuna göre yapılacak zamanaşımı tespitlerinde sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi [...]

28 03, 2022

SGK E-Sigorta Şifresinin İptal İşlemleri Hangi Durumlarda Mümkündür?

2022-03-28T16:41:17+03:00Mart 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 533 E-Sigorta Sözleşmesinin 8’inci maddesinde “ İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü, fiil ehliyetinin sınırlanması, iflası, gaipliğine karar verilmesi ya da yetkili kişinin; değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi [...]

28 03, 2022

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında SGK İdari Para Cezası Uygulaması Nasıl İşler?

2022-03-28T16:40:05+03:00Mart 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 532 SGK uygulamalarında; elektronik ortamda gönderilen ve ödenekleri ödenen sigortalılar için işverenlerce “01-İstirahat”, “Çalışmadı” veya “Çalıştı” bildirimlerini yapmayanlar ya da yasal süresi dışında yapanlar e-Ödenek programı tarafından tespit edilmekte olup söz konusu bildirimleri yapmayan ya da yasal süresi dışında yapanlara ait liste SGK modülünde “Ceza uygulanacak [...]

28 03, 2022

Vergi kaçakçılığında etkin pişmanlık hükümlerini de içeren kanun teklifi Meclise sunuldu

2022-03-28T16:37:17+03:00Mart 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 260 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 25 Mart 2022 tarihinde TBMM ye verildi. Teklif ile temel olarak gerekçe ve kanun metinlerden yola çıkılarak; Vergi kaçakçılığına ilişkin [...]

28 03, 2022

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamında fiyat farkı verilmesine ilişkin tereddütlü hususlara Kamu İhale Kurumu açıklık getirdi

2022-03-28T16:34:36+03:00Mart 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 259 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 inci maddesinde; “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek [...]

28 03, 2022

Unlu mamullerin satışında uygulanacak KDV oranları hakkında

2022-03-28T16:32:26+03:00Mart 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 258 Gelir İdaresi Başkanlığının 17.03.2022 tarih ve E -39044742-130-301889 sayılı Özelgesi ile unlu mamullerin satışında uygulanacak KDV oranları hakkında görüş verilmiştir. Bu görüşe göre; 1- Şirkete ait fabrikada/imalathanede üretilen baklava, pasta, poğaça, börek gibi ürünlerin fabrikadan yapılan tesliminde (ayrı mükellefiyeti bulunan şubeleriniz dahil), 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin [...]

Go to Top