30 10, 2023

İşveren ilişkisi dışında işverene sunulan mesleki faaliyet, ücret olarak nitelendirilmemelidir

2023-10-30T13:45:45+03:00Ekim 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Ekim 2023 Sirküler No: 822 21 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ücret geliri ile serbest meslek kazancı ayrımının önemi ve vergilendirmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup söz konusu Tebliğde, "... bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin; - sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, - [...]

30 10, 2023

Tarh ve ceza kesme işlemindeki hukuka aykırılıklar, ödeme emrine itiraz aşamasında incelenemez

2023-10-30T13:43:02+03:00Ekim 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Ekim 2023 Sirküler No: 821 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı ile; -Bir kamu alacağının tahsil edilebilmesi için öncelikle 213 sayılı Kanun'a göre verginin tarh ve tahakkukuna ilişkin kuralların, daha sonra 6183 sayılı Kanun'a göre tahsil usullerinin sırasıyla izlenmiş olması zorunludur. -Bu zorunluluğun doğal sonucu olarak vergilendirme sürecinde bir idari işlemin tesis edilebilmesi [...]

27 10, 2023

Bankaların kredi kullandırım ve ticari kredi faizlerinde sadeleşme adımları

2023-10-27T10:49:40+03:00Ekim 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ekim 2023 Sirküler No: 820 Merkez Bankasının 27 Ekim 2023 tarihli tebliği ile; -Bankalarca kullandırılan Türk lirası cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verilmiştir. -Bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verilmiştir. -Bankaların Türk lirası ticari [...]

26 10, 2023

Merkez Bankası faiz oranlarını %35 e yükseltti

2023-10-26T15:13:58+03:00Ekim 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ekim 2023 Sirküler No: 819 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 30’dan % 35 e yükseltilmesine karar vermiştir. Böylelikle dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamını öngörmüştür. Karar için [...]

24 10, 2023

Avukatların EKAP Üzerinden Şikayet/İtirazen Şikayet Başvurusu Yapabilmesine İlişkin Duyuru

2023-10-24T09:55:28+03:00Ekim 24th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ekim 2023 Sirküler No: 818 Kamu ihale Kurumunun duyurusu ile; Avukatlar ve EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir: 1) Öncelikle, avukatların EKAP üzerinden şikayet/itirazen şikayet başvurusu yapabilmesi için EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili avukata yetkili ekleme sayfasından “Avukat” yetkisinin verilmesi gerekmektedir. 2) Sonrasında, avukat [...]

24 10, 2023

Kamu İhalelerinde Nakit Olarak Sunulan Teminatlar

2023-10-24T09:47:13+03:00Ekim 24th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ekim 2023 Sirküler No: 817 Kamu ihale Kurumunun duyurusu ile; Beyan edilen nakit teminat bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanabilmesine ilişkin geliştirme uygulamaya alınmış olup, 19/10/2023 tarihinden sonra ilanı ve duyurusu yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesine göre nakit olarak sunulan teminatların değerlendirilmesine ilişkin olarak; 1) Teminatın Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren [...]

23 10, 2023

Sanatçı, Düşünür ve Yazarların Sigortalılığı Ne Olmalıdır?

2023-10-23T09:48:14+03:00Ekim 23rd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ekim 2023 Sirküler No: 902 Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ve aşağıdaki tabloda uğraşı alanı ve çalışanları gösterir listede film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında [...]

23 10, 2023

Kamu İdareleri ve İşverenler Hakedişlerden İşçi Ücretini Kesebilir mi?

2023-10-23T09:43:55+03:00Ekim 23rd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ekim 2023 Sirküler No: 901 4857 sayılı İş Kanunu’nun “kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü” başlıklı 36’ncı maddesi hükmüne göre; “ Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler [...]

23 10, 2023

İşçinin Askerlik Sonrası Eski İşine Dönmesi Mümkün mü?

2023-10-23T09:41:07+03:00Ekim 23rd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ekim 2023 Sirküler No: 900 4857 sayılı iş Kanunu’nun “askerlik ve kanundan doğan çalışma” başlıklı 31’inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre; herhangi bir askeri ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işverenin bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa [...]

23 10, 2023

İşverenlerin (İsteklilerin) İhale Yoluyla Aldıkları İşlerde Sözleşme İmzalama Aşamasında İhale Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş Prim Borcu Olmadığı Kabul Edilen Haller Nelerdir?

2023-10-23T09:38:28+03:00Ekim 23rd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ekim 2023 Sirküler No: 899 İşverenlerin (isteklilerin) ihale yoluyla aldıkları işlerde sözleşme imzalama aşamasında ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilen haller şunlardır: Türkiye genelindeki borç asıl ve fer’ileri toplamı dikkate alınmak kaydıyla, isteklilerin aşağıda sayılan durumlarda kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı kabul edilecektir. 1) İlgili kanunlara [...]

Go to Top