Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Ekim 2023

Sirküler No: 899


İşverenlerin (isteklilerin) ihale yoluyla aldıkları işlerde sözleşme imzalama aşamasında ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilen haller şunlardır:

Türkiye genelindeki borç asıl ve fer’ileri toplamı dikkate alınmak kaydıyla, isteklilerin aşağıda sayılan durumlarda kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı kabul edilecektir.

1) İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri.

2) 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu kapsamına giren (alt işveren borçları hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar.

3) 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu kapsamına giren (alt işveren borçları dâhil) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar.

4) 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 4a sigortalı çalıştırmasından dolayı 4b kapsamında olanların 4a kapsamındaki sigortalılara ilişkin (alt işveren borçları hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar.

5) 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, 4a sigortalı çalıştırmasından dolayı 4b kapsamında olanların prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları ve 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar.

6) 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan ve 4b kapsamında sigortalı olan ya da sosyal güvenlik destek primlisi olanların 4b kapsamındaki sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları ile ve 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları bunların fer’ileri toplamından oluşan borçları.

7) İdari para cezaları borçları,

8) İlgili Kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları.

Bunlara ilave olarak isteklinin; vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.