Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ulusal veya uluslararası sermayeli şirketlerin ülkemizde gerçekleştireceği yatırım projelerini, yatırım teşvik sistemi ile desteklemektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi’nin amacı, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mamül ve ürünlerin üretiminin arttırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Yatırım Teşvik Belgesi şirketleri yatırıma özendirmek, teknolojik dönüşümü hızlandırmak, dışa bağımlılığı azaltmak, istihdamı arttırmak amacıyla, devlet tarafından yatırımcıların desteklenmesi için verilen bir belgedir.

Destek unsurları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.
Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Bu destek, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.
Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz

Yatırım oranını arttırmak amacıyla oluşturulan teşvik sistemi; yapılan yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bölgeye göre farklılık gösterir. Bu yüzden yol haritasının çok dikkatli çizilmesi gerekmektedir. Çünkü verilecek en ufak yanlış bir karar, yatırımcılar için kayıplar anlamına gelmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri şu şekildedir:

 • E-TUYS işlemlerinin yapılması
 • E-İmza işlemlerinin yapılması
 • Yatırımın ekonomik ve teknik fizibilitesinin yapılması
 • Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyasının düzenlenmesi ve ilgili bakanlığa başvurunun sunulması
 • Belge kapsamında bakanlık tarafından verilen revizelerin yapılması
 • Onaylanan Yatırım Teşvik Belgesinin başvuru aşamasında sunulan belge ile kontrollerinin yapılması ve varsa değişikliklere dair ilgili uzman ile irtibata geçilmesi
 • İstisna ve muafiyetlerle ilgili olarak vergi dairelerine firma finans sorumlusu ile ortaklaşa müracaatların yapılması
 • Alımlar öncesi yüklenici firma ile bakanlık gerçekleştirmelerinin yapılması
 • Alımlara dair faturaların E-TUYS sistemine işlenmesi
 • Alımlara dair harcama belgelerinin ve yevmiye kayıtlarının E-TUYS sistemine işlenmesi
 • Firma tarafından talep edilen olası revizelerin yapılması
 • Firma finans sorumlusu ile birlikte vergi indirimlerinin hesaplanması
 • Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi dosyasının düzenlenmesi
 • Tamamlamaya yönelik yerinde inceleme aşamasında bakanlık uzmanlarına sunum hazırlama.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.