27 05, 2022

TCMB faiz oranlarını %14 de sabit bıraktı

2022-05-27T09:24:33+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 318 TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) 26 Mayıs 2022 tarihli toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Kararda, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia [...]

27 05, 2022

Akaryakıt ve LPG dağıtım/bayi lisans sahiplerinin teminat verme süresi Haziran sonuna uzatıldı

2022-05-27T09:22:59+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 317 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

27 05, 2022

TRT bandrol ücretleri artırıldı

2022-05-27T09:21:18+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 316 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca tahsil edilecek bandrol ücretlerine dair 2015/7757 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklikle; bandrole tabi [...]

27 05, 2022

Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnasının esasları belirlendi

2022-05-27T09:20:06+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 315 Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dâhil etmeyeceklerdir. Basit [...]

25 05, 2022

Şahıs sigorta primleri, vergiye tabi ücretin brüt tutarından indirilebilir

2022-05-25T23:14:44+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 314 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise "Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, [...]

25 05, 2022

İşverene Ait Yemek Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hakkında

2022-05-25T23:12:20+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 313 Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, [...]

19 05, 2022

Bilgi edinme talebinde bulunabilecek yabancılar için karşılıklılık ilkesi kapsamındaki ülkeler belirlendi

2022-05-19T23:34:51+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 312 Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirecekleri bilgi edinme başvurularında, karşılıklılık ilkesi kapsamında yararlanabilmektedir. Dışişleri Bakanlığınca 19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna [...]

19 05, 2022

Kamu ihalelerinde e-ihale yöntemi zorunlu oldu

2022-05-19T23:33:22+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 311 18/5/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Kamu İhale Kurumunca (Kurum)değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile Kurum açıklamalarına göre; 1- İhalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre; 1 Ağustos [...]

19 05, 2022

e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Yayımlandı

2022-05-19T23:31:44+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 310 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi) Uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlemesi ve oluşan elektronik belgelerin mali mühür ile raporlarının ise mali mühür ve [...]

19 05, 2022

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 24 – 25 Mayıs 2022

2022-05-19T23:30:19+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 309 Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Tosya-Kastamonu ve Sinop’ta yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri [...]

Go to Top