30 11, 2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30.4.2024 Salı gününe uzatıldı

2023-11-30T09:33:50+03:00Kasım 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Kasım 2023 Sirküler No: 851 Bilindiği üzere, 6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen mükelleflerin bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 6.2.2023 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti. [...]

30 11, 2023

E-defterlerin oluşturulma, imza ve sisteme yüklenme süresi 5 Aralık tarihine uzatıldı

2023-11-30T09:30:20+03:00Kasım 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Kasım 2023 Sirküler No: 850 29 Kasım 2023 tarihli ve 161 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, -Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Kasım 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın [...]

29 11, 2023

Etkin pişmanlık halinde vergi ceza indirimi için dava açılmaması veya feragat edilmesi şartı aranmayacak

2023-11-29T09:29:30+03:00Kasım 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Kasım 2023 Sirküler No: 849 -213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde düzenlenen etkin pişmanlığa bağlı ceza indirimi hükümlerinden faydalanabilmek için gerekli olan vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şartı iptal edilmiştir. Karar 29 Kasım 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Karar için tıklayınız. [...]

28 11, 2023

SGK, Güncel Konularla İlgili 3 Adet Genel Yazı Yayımladı

2023-11-28T19:30:04+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 922 Ekte yer alan SGK Genel Yazılarında, emeklilere ödenecek ikramiye, tecil faizi, banka teminat mektubu konularında bilgilendirme yaptı. Genel Yazı içeriği için tıklayınız. banka teminat mektubu emeklilere ödenecek ikramiye tecil faizi ve gecikme zammı

28 11, 2023

Güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik yatırımların tamamlama vizesi değişikliği

2023-11-28T17:03:45+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 848 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2023/1) uyarınca; -Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik [...]

28 11, 2023

Yüksek enflasyonlu bir ekonomide finansal raporlama hakkında uygulama rehberi

2023-11-28T17:00:41+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 847 KGK tarafından yayımlanan Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonomide Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi ile; para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablolarında sunulan tutarların raporlama dönemi sonundaki cari değeri üzerinden ifade edilecek şekilde düzeltileceği, bu düzeltme işleminin işletmelerin tâbi olduğu finansal raporlama çerçeveleri uyarınca sunmaları [...]

28 11, 2023

Bir iş yeri açılmasını gerektirmeyecek faaliyetlerde kira stopajı

2023-11-28T16:57:20+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 846 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai [...]

28 11, 2023

Yurt dışı kazançlar için genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması

2023-11-28T16:54:40+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 845 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; - "Mükellefler" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve [...]

28 11, 2023

İşverenin İşçisiyle Güven İlişkisinin Bozulmasına Bağlı Fesih Özel Hayata Saygı Hakkı İhlali Sayıldı

2023-11-28T09:24:10+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 921 Resmi Gazete’nin 28 Kasım 2023 tarihli 32383 sayılı nüshasında yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 06.09.2023 tarihli 2019/13732 sayılı bireysel başvuru kararında; - Başvurucunun terör örgütü ile irtibat veya iltisak içinde olduğu ve dolayısıyla güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin sonlandırıldığı, - İşçi tarafından sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiği, [...]

27 11, 2023

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar

2023-11-27T09:42:53+03:00Kasım 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2023 Sirküler No: 844 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26 Kasım tarihli Resmi Gazete ile düzeltilen yürürlük tarihi) 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, -Anonim şirketler için 50 Bin TL olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 Bin TL ye, -Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 [...]

Go to Top