Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Kasım 2023

Sirküler No: 921


Resmi Gazete’nin 28 Kasım 2023 tarihli 32383 sayılı nüshasında yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 06.09.2023 tarihli 2019/13732 sayılı bireysel başvuru kararında;

– Başvurucunun terör örgütü ile irtibat veya iltisak içinde olduğu ve dolayısıyla güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin sonlandırıldığı,

– İşçi tarafından sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiği, dolayısıyla işçi ve işveren arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayanılarak alınacak tedbirler bakımından basit bir şüphenin yeterli olmayacağı, bu durumun SOMUT OLGULARLA desteklenmesi gerektiği, gerek işveren gerekse yargı organları tarafından açıklanan nedenlerin işveren ile işçi arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğini ortaya koyacak ve ikna edecek yeterlilikte olması gerektiği,

– Şüphe feshinin mahiyeti gereği ispatı beklenmese de şüphenin işçinin kişiliğinden kaynaklanan bir sebebe dayanması, bu sebebin de ciddi, önemli ve somut nitelikte objektif olay ve vakıalar ile desteklenmesi gerektiği,

– Yargılamayı gerçekleştiren mahkemelerce başvurucunun ceza infaz kurumunda bulunmasına neden olan konu, olay ve olguların neler olduğuna, edinilen bilginin başvurucunun iş akdinin feshini nasıl etkilediğine, bu durum nedeniyle başvurucu hakkında soruşturma veya kovuşturma gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair bir gerekçeye yer verilmediği,

– Bu nedenlerle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğu ve ihlal edildiği,

– Özel hayata saygı hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesi gerektiği,

Hususları oybirliği ile karar verilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.