31 12, 2022

Çalışma Hayatında 2023 Yılı Temel Parametrelerinden Bazıları

2023-01-04T10:36:40+03:00Aralık 31st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Aralık 2022 Sirküler No: 713 Bu sirkülerimizde 2023 yılı parametreleri dikkate alınarak çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatında değişen temel düzeyde pratik ve temel bilgilerin bazılarına yer verilmiştir. Hesaplamalar yapılırken; 5510 sayılı SGK Kanunundaki cezalar asgari ücret artışı; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Mevzuatı ve diğer çalışma mevzuatındaki [...]

30 12, 2022

2023 yılı tasdik raporu düzenlenecek had ve iade sınırları ile meslek mensuplarının ücret tarifeleri belirlendi.

2022-12-30T23:10:26+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 500 1-2023 yılı için Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler; a) İndirimli [...]

30 12, 2022

2023 yılı için vergi cezaları %122,93 oranında artırıldı.

2022-12-30T23:06:06+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 499 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi ile mezkûr Kanunun 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer [...]

30 12, 2022

Nakdi yemek bedeli ile enerji ödemelerinde istisna şartları belirlendi.

2022-12-30T23:02:56+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 498 7420 sayılı Kanunla, 1/12/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, işverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. Hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için; a) İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında [...]

30 12, 2022

Gelir vergisinde 2023 yılı için geçerli hadler, yeniden değerleme oranında artırıldı.

2022-12-30T22:59:28+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 497 193 sayılı Kanununda yer alan ve 2023 yılında uygulanacak had ve tutarlar, 2022 yılı için % 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilmiştir. Buna göre, 1- Engellilik indirimi tutarları; - Birinci derece engelliler için      4.400 TL, - İkinci derece engelliler için        2.600 TL, - Üçüncü derece engelliler için     1.100 TL 2-İşyerinde [...]

30 12, 2022

Harç, damga vergisi ve emlak vergisi 2023 had ve tutarları belirlendi.

2022-12-30T22:55:25+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 496 1-Damga vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar belirlenmiştir. Tablo için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-8-1.pdf 2- Emlak vergisi değerleri 2021 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve [...]

30 12, 2022

2023 yılı çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi.

2022-12-30T22:49:48+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 495 2023 yılında, konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır. a) Büyükşehir [...]

30 12, 2022

Veraset ve intikal vergisinde 2023 yılı maktu hadler ve oranları belirlendi.

2022-12-30T22:45:59+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 494 1/1/2023 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; - Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL), - İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL, [...]

30 12, 2022

Mobil ilk hat tesisinde 260 TL ücret alınacak.

2022-12-30T22:41:36+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 493 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır. Tebliğ için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-3.htm

30 12, 2022

2023 yılı değerli kâğıt bedelleri belirlendi.

2022-12-30T22:38:40+03:00Aralık 30th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2022 Sirküler No: 492 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) ile, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloda yer alan değerli kağıtların 2023 yılı satış bedelleri belirlenmiştir. Bedeller için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-1.htm

Go to Top