29 05, 2022

Birden Fazla İstirahat Raporunun Çakışması Durumunda Hangi Rapora Göre İşlem Yapılır?

2022-05-29T23:23:14+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 576 Sigortalının herhangi bir sigorta kolundan verilen istirahati devam ederken, rahatsızlığı sebebiyle bu defa aynı veya başka bir hekime başvurmak suretiyle yeniden aldığı istirahatin, ilk aldığı istirahat süresi ile çakışması halinde ilk istirahat süresi sona ermese dahi ikinci istirahat verilebileceğinden sigortalının birinci istirahati, ikinci istirahatin başlangıç [...]

29 05, 2022

İkale Tazminatının Primlendirilmesi Mümkün mü?

2022-05-29T23:21:54+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 575 İkale sözleşmesi bozma ya da fesih sözleşmesi olarak değerlendirilmekte ve “Sözleşmeyi ortadan kaldırma sözleşmesi” veya “Taraflar arasındaki mevcut bir borç ilişkisinin, kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yapılan sözleşme” şeklinde tanımlanabilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80 inci maddesinin birinci fıkrasında [...]

29 05, 2022

Tek İhaleyle Birden Fazla SGK Müdürlüğü Görev Alanına Giren Bir İşin Yapılması Hâlinde Tescil İşlemi Hangi Ünitede Yapılmalıdır?

2022-05-29T23:20:24+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 574 Tek ihale ile birden fazla SGK Müdürlüğünün görev alanına giren bir işin yapılması hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan SGK Müdürlüğünce tek işyeri sicil numarası verilebilecektir. Aynı anda birden fazla SGK Müdürlüğünün görev alanlarında işe başlanılması [...]

29 05, 2022

İmalat ve turizm yatırımları ile elektrikli araçlara yönelik mühendislik hizmetleri KDV istisnasının esasları açıklandı

2022-05-29T23:18:11+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 322 3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesine göre imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olup, öz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/5/2022 olarak düzenlenmiştir. [...]

29 05, 2022

Ar-ge faaliyetlerine ilişkin gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik açıklamaları içeren Tebliğ yayımlandı

2022-05-29T23:16:03+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 321 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde ve 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik olarak 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci ve 28 [...]

29 05, 2022

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranları artırıldı

2022-05-29T23:14:29+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 320 26/05/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2206.00 Gümrük Tarife İstatistik [...]

29 05, 2022

Yerli ve yabancı film gösterimlerinde eğlence vergisi %0 olarak uygulanmaya devam edilecek

2022-05-29T23:13:06+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 319 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (C) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,  2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici [...]

27 05, 2022

TCMB faiz oranlarını %14 de sabit bıraktı

2022-05-27T09:24:33+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 318 TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) 26 Mayıs 2022 tarihli toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Kararda, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia [...]

27 05, 2022

Akaryakıt ve LPG dağıtım/bayi lisans sahiplerinin teminat verme süresi Haziran sonuna uzatıldı

2022-05-27T09:22:59+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 317 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

27 05, 2022

TRT bandrol ücretleri artırıldı

2022-05-27T09:21:18+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 316 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca tahsil edilecek bandrol ücretlerine dair 2015/7757 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklikle; bandrole tabi [...]

Go to Top