20 01, 2020

MUHSGK’da SMMM Sorumluluğu

2020-01-20T09:40:05+03:00Ocak 20th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 86 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2020 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 17.01.2020 tarihli Duyuru ile SMMM’lerin MUHSGK ile ilgili sorumluluklarına dair önemli açıklamalar yapılmıştır. Duyuru ile yapılan açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. “ 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi [...]

20 01, 2020

İşverenin işyerinde çalıştırmak istediği Alman uyruklu kişi için süresiz çalışma izni alabilmesi

2020-01-20T09:26:06+03:00Ocak 20th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 85 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2020 6735 sayılı Kanun gereğince; ülkemizde uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilirler. Bunlar; özel kanunlardaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak [...]

20 01, 2020

4/1-b kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenme(me)si

2020-01-20T09:22:32+03:00Ocak 20th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 84 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2020 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay iş kazası olarak tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre; 4/1-b kapsamındaki [...]

20 01, 2020

Ay içinde işe girişi ve işten çıkışı yapılan sigortalılar açısından prim gün sayısı

2020-01-20T09:14:36+03:00Ocak 20th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 83 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2020 Ay içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün [...]

20 01, 2020

İşçinin talebine istinaden işveren tarafından verilen avansın prime tabi tutulma(ma)sı

2020-01-20T09:11:37+03:00Ocak 20th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 82 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2020 Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenmesi halinde avanstan söz edilir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hak edilmiş bir ücret olmaması nedeniyle prime tabi tutulmayacaktır.

17 01, 2020

Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması 01.01.2020’de Yürürlüğe Girdi

2020-01-17T09:29:47+03:00Ocak 17th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 81 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Ocak 2020 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılardan; Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. [...]

15 01, 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı MUHSGK Uygulaması Konusunda Sirküler Yayımladı

2020-01-15T13:56:50+03:00Ocak 15th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 80 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2020 13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının [...]

14 01, 2020

Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi

2021-09-14T15:02:15+03:00Ocak 14th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

14 Ocak 2020 Gelir İdaresi Başkanlığı 13.01.2020 tarihinde ve https://www.gib.gov.tr/node/142525 sayfasında yaptığı duyuru aşağıda gösterilmiştir. Tarih: 13/01/2020 Sayı: VUK-122/2020-1                                                                                   [...]

13 01, 2020

81 ilde şubesi olan işyeri için tek bir işyeri dosyası tescili yapılabilmesi

2020-01-13T13:50:11+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 79 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesine göre; işyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesine göre; büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faaliyeti [...]

13 01, 2020

Teşvik priminin ihbar tazminatı hesabında dikkate alınma(ma)sı

2020-01-13T09:48:18+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 78 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 Yaptığı işe göre işveren tarafından belli bir oranda ödenen teşvik primi (bu primler maaşına ilave edilerek ödeniyor), ihbar tazminatına dâhil edilir mi? İhbar tazminatı hesabında; esas ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesinden doğan menfaatler de göz [...]

Go to Top