27 05, 2022

TCMB faiz oranlarını %14 de sabit bıraktı

2022-05-27T09:24:33+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 318 TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) 26 Mayıs 2022 tarihli toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Kararda, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia [...]

27 05, 2022

Akaryakıt ve LPG dağıtım/bayi lisans sahiplerinin teminat verme süresi Haziran sonuna uzatıldı

2022-05-27T09:22:59+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 317 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

27 05, 2022

TRT bandrol ücretleri artırıldı

2022-05-27T09:21:18+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 316 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca tahsil edilecek bandrol ücretlerine dair 2015/7757 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklikle; bandrole tabi [...]

27 05, 2022

Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnasının esasları belirlendi

2022-05-27T09:20:06+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 315 Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dâhil etmeyeceklerdir. Basit [...]

25 05, 2022

Ulusal Meslek Standartlarına Yenileri Eklendi

2022-05-25T23:30:29+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 573 Mesleki Yeterlilik Kurumu yayımladığı 2022-9/10 sayılı Tebliğlerle ulusal meslek standartlarına 13 adet yeni meslek standardı ekledi. Söz konusu Tebliğler, 23 Mayıs 2022-31844 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yayımlanan Meslek Standartları: Tehlikesiz Atık Toplayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Atık Ayırma İşçisi (Seviye [...]

25 05, 2022

Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanlar İş Güvencesinden ve İhbar Tazminatından Yararlanamaz

2022-05-25T23:28:16+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 572 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20.01.2021 tarihli (E:2020/3617, K:2021/1754) kararında; “Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun 23.02.2018 tarih, 2017/1 esas ve 2018/2 karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında çalışanların iş sözleşmelerinin üst üste yenilense dahi bu yenilenmenin yasadan kaynaklandığı ve sözleşmenin [...]

25 05, 2022

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamalarında Görülen Aksaklıklarla İlgili Genel Yazı Yayımlandı

2022-05-25T23:25:52+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 571 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.04.2022 tarihli 44908788 sayılı Genel Yazısı ile; Ülkemizin akdettiği sosyal güvenlik sözleşmelerine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı talebinde bulunan sigortalılar hakkında tahsis işlemleri yapılırken, aylığa iştirak edilebilmesi için gerekli olan asgari sigortalılık süresinin mevcut olması gerektiği halde; söz [...]

25 05, 2022

Toplum Yararına Program Kapsamında Çalışanlar Tazminat Hakkından Yararlanamazlar

2022-05-25T23:21:05+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 570 Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2022 tarihli 31842 sayılı nüshasında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 08.03.2022 tarihli (2022/2226 Esas, 2022/2943 Karar) Yargıtay İlamında; taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu, sözleşmenin Toplum Yararına Programdan yararlanma süresinin sona ermesi ile sona erdiği anlaşılmakta olup, davacı [...]

25 05, 2022

İşe İade Davasının Esası İncelenmeden Reddedilmesi Mahkeme Hakkının İhlali Kabul Edildi

2022-05-25T23:19:04+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 569 17 Mayıs 2022 tarihli 31838 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 02.03.2022 tarihli ve 2018/20321 başvuru numaralı Kararında; derece mahkemelerinin başvurucunun geçerli feshin koşullarının oluşup oluşmadığını tartışmadığı başka bir ifadeyle yargısal fonksiyonun esasını oluşturan uyuşmazlığın içinde yer alan maddi ve hukuki sorunların bütünüyle ele [...]

25 05, 2022

Şahıs sigorta primleri, vergiye tabi ücretin brüt tutarından indirilebilir

2022-05-25T23:14:44+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 314 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise "Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, [...]

Go to Top