30 09, 2020

İşçiler Açısından Hafta Tatili Bölünebilir mi?

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 30th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 247 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Eylül 2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, hafta tatilinin bölünerek kullandırılamayacağı, hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatilinin hiç kullandırılmamış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Yargıtay Kararı İçin Tıklayınız.

30 09, 2020

Kıdem Tazminatının Tamamı Haczedilebilir (Yargıtay Kararı)

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 30th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 246 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Eylül 2020 Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesinin (2016/10014 E., 2017/1890 K., 14.02.2017 T.) kararında “4857 sayılı İş Kanunu’nun 35’inci maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretlerin 1/4'ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. [...]

28 09, 2020

İşçilere tek hekim en çok kaç gün istirahat raporu verebilir?

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 28th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 245 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Eylül 2020 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlara, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı [...]

28 09, 2020

4 gün işe gelmeyen işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 28th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 244 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Eylül 2020 Kıdem tazminatına hak kazanma şartları, mülga 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinde sayılmıştır. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre iş sözleşmesinin “İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında” feshedilmesi halinde işçi [...]

25 09, 2020

E-Posta Yazışmaları Dikkate Alınarak İş Akdinin Feshi Mümkün mü?

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 243 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Eylül 2020 İşçinin e-posta yazışmalarının iş akdinin feshine etkisini Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 16.05.2019 tarihli (E:2019/132 – K:2019/11219) kararı ile değerlendirelim.   4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/II.c.1 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü işverene verilmiştir. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel [...]

23 09, 2020

Fazla Ödenen Kısa Çalışma Ödenekleri İşverenden mi Yoksa İşçiden mi Tahsil Edilmeli?

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 23rd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 242 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Eylül 2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin (11) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. İşçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte [...]

22 09, 2020

GİB, MUHSGK Broşürü Yayımladı

2021-09-14T14:43:32+03:00Eylül 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 241 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Eylül 2020 Gelir İdaresi Başkanlığı 22.09.2020 tarihi saat 11.32’de https://gib.gov.tr/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-brosuru-yayinlandi sayfasında MUHSGK Broşürü yayımladı. GİB tarafından yapılan duyuru metni aşağıda yer verilmiş olup, broşür ektedir. “ Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsama alınarak [...]

22 09, 2020

İşverenler ihaleli-inşaat işyerleri için SMMM/YMM raporu düzenletebilmeleri mümkün mü?

2021-09-14T14:45:23+03:00Eylül 22nd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 240 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Eylül 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59’uncu maddesine göre; ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, SGK’ye prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik [...]

21 09, 2020

İşçi Yıllık İzinde İken Hastalanması Halinde Rapor Alırsa Nasıl İşlem Yapılır?

2024-01-29T11:01:19+03:00Eylül 21st, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Eylül 2020 Sirküler No: 239 İşçi Yıllık İzinde İken Hastalanması Halinde Rapor Alırsa Nasıl İşlem Yapılır? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrası “işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Kanunun bu hükmü [...]

21 09, 2020

Teknokent bölgelerinde kısa çalışmanın 4691 sayılı teşviğe etkisi var mı?

2021-09-14T14:45:24+03:00Eylül 21st, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 238 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Eylül 2020 Bildiğiniz üzere; teknokent bölgelerinde geçirilen sürelere ilişkin ücretlerin SGK teşvikinden yararlanabilmesi için personelin haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlaması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği uygulaması sebebiyle personelin haftalık çalışma süresinin 45 saatin altına düşürülmesi durumunda 4691 sayılı SGK teşvikinden yararlanmaya devam edilecek mi sorusuna [...]

Go to Top