Sirküler

No: 240

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Eylül 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59’uncu maddesine göre; ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, SGK’ye prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu’na göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda SGK’ye bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, SGK’nin denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla esas alınabilir.

Bu hüküm gereğince, işverenler meslek mensuplarına (SMMM/YMM) ihale konusu iş veya özel bina inşaatı için SGK’ ye dilekçe vermek suretiyle rapor hazırlatabilir.

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında meslek mensupları rapor düzenleyememektedirler.

Rapor düzenlemelerinde; istihkak (hak ediş) tutarları – maliyet tutarları 10.000.000 TL’ye kadar SMMM raporu, herhangi bir sınır olmaksızın YMM raporu düzenlenebilmektedir.

Bununla ilgili işverenlerin SGK’ ye verecekleri dilekçe ile ihale konusu iş için veya inşaat işyeri için SMMM/YMM raporu düzenletip ibraz edeceklerini bildirmeleri gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.