Sirküler

No: 244

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Eylül 2020


Kıdem tazminatına hak kazanma şartları, mülga 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinde sayılmıştır. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre iş sözleşmesinin “İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında” feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

4857 sayılı Kanunun “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25’inci maddesinde; işveren bu maddede sayılan hallerde işçinin iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin kıdem tazminatını ödemek suretiyle feshedebilir.

4857 sayılı Kanunun 25/II numaralı bendinin (g) alt bendine göre; işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut 1 ayda 3 işgünü işine devam etmemesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşçi bir ay içinde işine 4 iş günü gelmediğinden dolayı iş akdi feshedilebileceğinden dolayı, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Ancak, işveren işçisinin 4 iş günü işine devam etmemesinin nedenini işçisinden alacağı yazılı savunma ile öğrenme yoluna gitmesi gerekir. Aksi halde işçi arabulucuda veya  mahkemede4 iş günü işine gelmediğini haklı veya geçerli nedenlerle belgelediği durumda, bu defa işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.