25 11, 2019

Hafta tatili süresi kıdem süresi ve tazminatı hesabından sayılır mı?

2019-11-25T12:05:31+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 45 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019             İş Yasasında kıdem tazminatı için en az bir yıllık çalışma esası getirilmiştir. En az bir yıl çalışmak koşulu ile yıldan artan süreler için oran dâhilinde kıdem tazminatı ödenir. Bir yıllık sürenin başlangıcı, işçinin işyerinde fiilen işe başladığı tarih olarak dikkate alınacaktır. Sürenin [...]

25 11, 2019

SGK, hastalık olayında kaç günlük istirahat raporlarına rapor parası öder?

2019-11-25T12:04:13+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 44 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019 SGK, hastalık olaylarında ilk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödemez. Örneğin, 3 gün rapor alan sigortalıya SGK, sadece 3. gün için ödenek öder, yani ilk 2 gün için ödemez, 3. Günden itibaren her gün için ödenek öder. Verilecek geçici [...]

25 11, 2019

Gece çalışması ücreti altında ek ücret ödemesi zorunlu mu?

2019-11-25T11:21:49+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 43 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019 Gece çalışması için özel bir ücret sistemi öngörülmemiştir. Ancak, uygulamada gece çalışması için, "gece primi", "gece zammı" ve "vardiya zammı" ve benzeri isimlerle çeşitli ödemelere rastlanılmaktadır. Bu bağlamda işyeri uygulaması, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle gece çalışması için ek ödeme öngörülmesi mümkündür. [...]

25 11, 2019

İşverenlerin çalışanlarına yılda 270 saatten fazla mesai yaptırmasının sonuçları

2019-11-25T11:18:56+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 42 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019 4857 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında; fazla çalışmaya bağlı idari para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı uygulanmaktadır: Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek. İşçiye hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında kullandırmamak. Fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 4857 sayılı Kanundaki azami fazla [...]

18 11, 2019

SGK denetim elemanlarınca istenilen işyeri defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak müeyyide nedir?

2019-11-18T16:03:48+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 41 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine göre, işverenler işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 10 yıl süreyle, kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun (SGK) denetim ve kontrol [...]

18 11, 2019

Kıdem tazminatına haciz konulabilir mi?

2019-11-18T15:52:11+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 40 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 71’inci maddesine göre; aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak hacz olunacak miktar bunların 1/3’ünden çok 1/4 [...]

18 11, 2019

Kesin teminatın iadesi için gerekli işlemi önce idare mi başlatır yoksa yüklenici mi?

2019-11-18T15:28:26+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 39 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin “kesin teminatın iadesi” başlıklı 7’nci maddesine göre; (1) İşveren tarafından, idareye ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma (SGK) borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene [...]

18 11, 2019

Kanser hastalığı nedeniyle %60 iş göremez raporu olan işçi emekli olabilir mi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?

2019-11-18T15:17:57+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 38 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “malul sayılma” başlıklı 25’inci maddesine göre, “sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve [...]

18 11, 2019

KDV iade alacaklarının prim borçlarından mahsubu mümkün müdür?

2019-11-18T13:53:51+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 37 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının Kanunu’nun 88’inci maddesi ve İşveren Uygulama Tebliği’ne göre, prim borçlarının, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç [...]

12 11, 2019

17103-27103 sayılı teşviklerden yersiz yararlanma

2019-11-12T12:51:33+03:00Kasım 12th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 36 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Kasım 2019 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.11.2019 tarihli E.17331001 sayılı yazı çerçevesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 12 ay ve 18 ay arasında uygulanan prim desteğinde 2018/22 sayılı Genelge [...]

Go to Top