Sirküler

No: 36

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Kasım 2019


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.11.2019 tarihli E.17331001 sayılı yazı çerçevesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 12 ay ve 18 ay arasında uygulanan prim desteğinde 2018/22 sayılı Genelge uygulamasına göre; sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesi mümkündür.

– 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

– 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanılması nedeniyle hatalı teşvik kayıtları için, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemlerinden kaynaklı yersiz yararlanmaya sebebiyet verildiğinden, 12 ay/18 ay ile sınırlı kalacak şekilde hatalı teşvik listelerindeki hatalı dönemlerin 05510 kanun numaralı teşvike ya da işverence talep edilen farklı kanun numaralı teşvike dönüştürülmesi mümkün hale getirilmiştir. Bunun için aşağıdaki işlem aşamalarının takip edilmesi gerekir.

  • Tahakkuk edecek borcun gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın işverene 5 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi.
  • 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde, MOSİP sisteminden tahsilat tarihinin değiştirilerek ilgili döneme gecikme cezası ve gecikme zamsız işlenmesi.
  • İşverene tebliğ edilen yazı doğrultusunda hatalı teşvik listesinde yer alan ve farklı kanun numarasına çevrilerek tahsilat tarihi değiştirilen ve gecikme cezası ile gecikme zammı olmaksızın borcu tahsil edilen işyeri dosyasına bu yazı ve eki listenin Sosyal Güvenlik Merkezinizde işlem gören bölümünün birer örneğinin konulması.
  • 2019/10.döneme ait teşvikli bildirgenin verilmesi sırasında işveren borçlu gözükeceğinden, bu işlemlerin ivedi bir şekilde yapılması.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.