Sirküler

No: 44

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Kasım 2019


SGK, hastalık olaylarında ilk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödemez. Örneğin, 3 gün rapor alan sigortalıya SGK, sadece 3. gün için ödenek öder, yani ilk 2 gün için ödemez, 3. Günden itibaren her gün için ödenek öder. Verilecek geçici iş göremezlik ödeneği tutarı, yatarak tedavilerde sigortalının SGK’ ye aylık prim ve hizmet belgesiyle/muhtasar prim ve hizmet beyannamesiyle bildirilen son 3 aylık kazancına isabet eden günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir. Hesaplanan bu tutardan vergi ve kesinti olmaksızın, SGK tarafından sigortalıya brüt tutar üzerinden rapor parası öder.