About Cem Sertdağ

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Cem Sertdağ has created 468 blog entries.
15 10, 2021

İŞVERENLERİN İŞÇİ ÜCRETLERİNİ NET VEYA BRÜT BELİRLEMELERİNİN VERGİ VE SGK BOYUTU

2021-10-15T22:09:37+03:00Ekim 15th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri, Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinde ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmış, ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerektiği, iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesinin zorunlu olduğu da ayrıca hüküm altına alınmıştır. İşverenlerin işçilerine ödemesi gereken [...]

15 10, 2021

Çalışanlara verilen yemek hizmetinin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı ve şartları

2021-10-15T11:34:17+03:00Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 81 Hizmet erbabına işverenlerce verilen yemek hizmetlerinin hem işveren hem de hizmet erbabı açısından iki boyutu bulunmaktadır. A-Hizmet erbabı açısından 1.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında sağlanan yemek hizmetine dayalı ödenen ücretler,  herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın gelir vergisinden istisnadır. 2.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan [...]

15 10, 2021

İşyeri kiralamalarında kira artışları, TÜFE oranını geçemez

2021-10-15T11:32:30+03:00Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 80 Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, kira artış oranının TÜFE yi geçemeyeceğine dair kanun hükmü, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi ile [...]

15 10, 2021

Kamu ihalelerinde adi ortaklıklılar da alt yüklenici olabilecek ve bunlar adına iş bitirme belgesi düzenlenebilecek

2021-10-15T11:30:44+03:00Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 79 Kamu İhale Kurulu tarafından; Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın, 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı karar ile iptal edilmesi sonrasında, bu karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve [...]

15 10, 2021

İşverenin İşçisine Avans Vermemesinin İş Akdine Etkisi

2021-10-15T11:28:32+03:00Ekim 15th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 530 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26 Haziran 2020 tarihli kararında (Esas: 2016/18215 – Karar: 2020/6511) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup Mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans [...]

15 10, 2021

İşçinin İkametgâhını Belirlemede İşverenin Yetkisinin Olup Olamayacağı

2021-10-15T11:26:37+03:00Ekim 15th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 529 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13 Ekim 2015 tarihli kararında (Esas: 2015/26309 – Karar: 2015/28406) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Somut olayda, davacının çalıştığı ....’daki işyerinin ....’ya taşındığı ve bu nedenle faaliyetlerinin sona erdiği sabittir. Bununla birlikte, dosyaya sunulan ve davacıya tebliğ edildiği anlaşılan işyerinin nakline [...]

11 10, 2021

Kurumlar vergisi mükellefleri, Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler tablosunu geçici vergi beyannamesi ile beyan edebilecek

2021-10-11T09:43:40+03:00Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 78 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir. Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" kulakçığında yer almaktadır. [...]

11 10, 2021

BDDK tarafından incelemesi devam eden tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreçleri uzatıldı

2021-10-11T09:44:21+03:00Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 77 BDDK tarafından, Bağımsız Denetim Şirketlerince yapılan denetimler neticesinde; tasarruf finansman sisteminin etkin ve istikrarlı bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat uyum süreçlerinin tamamlanması amacıyla hâlihazırda incelemesi devam eden şirketlerin intibak sürecinin uzatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu duyuru [...]

11 10, 2021

Türkiye ile Kuveyt arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını revize eden Protokol onaylandı

2021-10-11T09:39:48+03:00Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 76 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almaktadır. EK-1 Türkiye ile Kuveyt Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün [...]

11 10, 2021

İşçinin Görev Tanımının İşveren Zararının Ortaya Konulmasına Etkisi

2021-10-11T09:38:21+03:00Ekim 11th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 527 Konuyu bir yargı kararıyla açıklayalım. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 04 Aralık 2018 tarihli kararında (Esas: 2016/542 – Karar: 2016/26151) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Somut uyuşmazlıkta birleşen davanın davacısı olan işveren, davalı işçinin satın alma sorumlusu olarak satışı yapılan yataklara yapıştırılan etiketlerden sorumlu olduğunu, bağlı [...]

Go to Top