4 08, 2022

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022-08-04T16:51:59+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 382 Gelir idaresince Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır. Buna göre; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim [...]

4 08, 2022

Vergi uzlaşma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

2022-08-04T16:49:54+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 381 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uzlaşma yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu çerçevede, uzlaşma komisyonları ve uzlaşma kapsamına giren vergi ve cezalarla ilgili kanuni düzenlemelere paralel değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden biri de Uzlaşma Konusu Yapılabilecek ve Yapılamayacak Cezalara dairdir. 213 sayılı Kanunun [...]

4 08, 2022

İşyerleri ve benzeri binalara ait çevre temizlik vergisi grupları yeniden belirlendi

2022-08-04T16:48:33+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 380 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1) ile belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınarak nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır: a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup, b) Nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler [...]

4 08, 2022

Kanuni dayanakları bulunmayan bir suç için ceza kesilemez

2022-08-04T16:46:30+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 379 Anayasa Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2017/33714 Başvuru Numaralı Kararı ile kanuni dayanağı olmayan özel usulsüzlük cezası uygulaması konusundan yapılan bireysel başvuru sonucu Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Kararda öne çıkan başlıklar şu şekildedir: -213 sayılı Kanun’un [...]

4 08, 2022

Ödeme emrine karşı dava açan ve haksız çıkan mükelleften %10 haksız çıkma zammı artık aranmayacak

2022-08-04T16:45:00+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 378 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine başvurabilmektedir.  İtirazında haksız çıkan borçludan, itirazın reddedildiği amme alacağı %10 zamla tahsil edilmekte [...]

4 08, 2022

Gece Çalışma Ücreti Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

2022-08-04T16:41:34+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 625 Kıdem tazminatının hesaplanmasına esas alınacak ücret, son brüt ücret olup, giydirilmiş ücret esas alınır. Ancak, her türlü ücret ve ücret ekleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Bir ödemenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için, sağlanan menfaatin para ve parayla ölçülmesinin mümkün olması, sözleşmeden veya Kanundan [...]

1 08, 2022

Sosyal Haklar (Yemek-Yol-Aile-Çocuk vb.) Hacze Dâhil mi?

2022-08-01T09:19:05+03:00Ağustos 1st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Ağustos 2022 Sirküler No: 624 4857 sayılı Kanuna göre; genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İşçilerin aylık ücretlerinin ¼’ünden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından [...]

1 08, 2022

İşçi Sakal Bırakabilir mi?

2022-08-01T09:14:15+03:00Ağustos 1st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Ağustos 2022 Sirküler No: 623 İşçiler açısından İş Kanunu açısından sakal bırakılmasını engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleriyle yahut da işyeri uygulamalarıyla işverenlerin yönetim hakkı kapsamında işçilerinin kılık ve kıyafeti noktasında kısıtlayıcı makul ölçülerde bazı kurallar getirebilir. Yargıtay kararında; işyerinde aşçı olarak çalışan personelin uyarılara [...]

1 08, 2022

İbra Sözleşmesinin İşçi Tarafından İmzalanmaması Durumunda İşveren Hangi Yolu İzlemelidir?

2022-08-01T09:12:53+03:00Ağustos 1st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Ağustos 2022 Sirküler No: 622 Beş işçi çalıştıran işverenler tarafından işçi maaşlarının banka kanalıyla ödenmesi nasıl zorunlu ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesi gereği ibra belgeleri karşılığı yapılan ödemelerin de banka aracılığıyla yapılması zorunludur. Bankaya yatırılan alacaklara karşı ibra sözleşmesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aylık süre geçmesine [...]

Go to Top