26 08, 2022

E-Ticaret destekleri hakkında Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

2022-08-26T12:50:39+03:00Ağustos 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ağustos 2022 Sirküler No: 393 E-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, E-İhracat Destekleri Hakkında [...]

26 08, 2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

2022-08-26T12:46:45+03:00Ağustos 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ağustos 2022 Sirküler No: 392 Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; (1) Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. (2) [...]

26 08, 2022

Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.

2022-08-26T12:41:29+03:00Ağustos 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ağustos 2022 Sirküler No: 391 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2022 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır. Sorgulama yapmak için tıklayınız. https://dtsorgu.kgk.gov.tr/ [...]

26 08, 2022

Merkez bankası, zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamasında değişikliğe gitti.

2022-08-26T12:36:35+03:00Ağustos 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ağustos 2022 Sirküler No: 390 Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi ve TL nin teşvik edilmesi kapsamında zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliğe gitmiştir. Buna göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için: a) Yüzde 20 düzeyindeuygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi, [...]

25 08, 2022

Ayın 28, 29 veya 31 Gün Çekmesi Durumunda Fiili Hizmet Süresi Zammı Hesaplaması

2022-08-25T11:15:16+03:00Ağustos 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2022 Sirküler No: 634 Ay içindeki çalışmalarının bir kısmı fiili hizmet süresi zammı (FHZ) kapsamında, bir kısmı kapsam dışında olan sigortalılar için düzenlenecek olan muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile bildirilecek olan prim ödeme gün sayısı toplamının 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Buna göre, kapsama giren sigortalıların 28, 29 veya [...]

25 08, 2022

İş Kazasında Asıl İşveren-Alt İşveren Sorumluluğu

2022-08-25T11:08:40+03:00Ağustos 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2022 Sirküler No: 633 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 12’nci maddesine göre, sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur. Alt işverenin sigortalısının iş kazası [...]

25 08, 2022

SGK BAĞLADIĞI GELİR VE AYLIK HACZİNDE AYNI ANDA BİRDEN FAZLA SGK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HACİZ YAPILAMAYACAĞINI DUYURDU

2022-08-25T10:43:14+03:00Ağustos 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2022 Sirküler No: 632 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 22.08.2022 tarih ve 50815322 sayılı Genel Yazısı ile tüm taşra teşkilatına, borçlunun hak ve menfaatleri gözetilerek mağduriyetine neden olunmamasını teminen bağlanan gelir ve aylıklardan AYNI ANDA FARKLI SGK MÜDÜRLÜKLERİ tarafından İKİNCİ BİR KESİNTİ yapılmamasını, ikinci veya daha sonraki [...]

23 08, 2022

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Ödenen Yıllık İzin Ücretinin Prime ve Vergiye Tabiliği

2022-08-23T15:12:09+03:00Ağustos 23rd, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ağustos 2022 Sirküler No: 631 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne göre, 4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesinde, ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına [...]

23 08, 2022

Kıdem Tazminatı Ödemesinde İşçinin Talebi

2022-08-23T15:04:36+03:00Ağustos 23rd, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ağustos 2022 Sirküler No: 630 Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesi hükmünden İŞVERENCE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR denilmektedir. Hatta “işçinin ölümü halinde doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.” denilerek yine İŞVERENCE ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Kanun metninde ÖDENİR hükmü, işveren açısından NİSPİ EMREDİCİ BİR KURALDIR. Ancak, uygulamada taraflardan biri [...]

23 08, 2022

SGK, 6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Ettiği Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirme Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti

2022-08-23T14:58:30+03:00Ağustos 23rd, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ağustos 2022 Sirküler No: 629 23. 08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tecil ve taksitlendirme yetkileri ile ilgili değişiklik yapılmış, uyumlu prim borçluları için de 6183/48 [...]

Go to Top