Sirküler

No: 41

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Kasım 2019


5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine göre, işverenler işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 10 yıl süreyle, kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun (SGK) denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca (Müfettiş/Sosyal Güvenlik Denetmeni) istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır.

Kanunun 102’nci maddesine göre; yukarıdaki yükümlülüğü Kurumca (SGK) yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere;

  • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 12 katı tutarında,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 6 katı tutarında,
  • Defter tutmakla yükümlü değil iseler, aylık asgari ücretin 3 katı tutarında,

İdari para cezası verilir.

Kamu idareleri açısından idari para cezası, defter tutmakla yükümlü olmayanlar kapsamında değerlendirilerek asgari ücretin 3 katı tutarında uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.