Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Mayıs 2022

Sirküler No: 317


Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda (13.000.000) Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde (130.000.000) Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat alınması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Teminata dair usul ve esaslar ise 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Bu defa Gelir idaresince yayımlanan Sirküler ile;

– 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanların  531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31 Mayıs 2022 gününe kadar vermeleri gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Sirküler ektedir.

EK- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/141
 https://www.gib.gov.tr/node/159826

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.