Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Kasım 2021

Sirküler No: 550


Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 11 Şubat 2019 tarihli kararında (E.2015/35759-K.2029/3238) özetle; somut uyuşmazlıkta, davacının girdiği davalarda işveren lehine tahakkuk edecek vekâlet ücretinden pay alacağına dair açık bir sözleşme hükmü bulunmamakta, davacı da, davalı ile aralarında bu hususta yazılı değil sözlü anlaşma yapıldığını ve aralarındaki sözlü anlaşma gereği kazanılan ücreti vekâletin tamamının kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir. Ne var ki, davacının bu iddiasına delil olarak gösterdiği, vekâlet ücreti açıklamasıyla davacının banka hesabına yapılan bir kısım ödemelerin hiçbirisinin tam bir ücreti vekâlet karşılığı olduğu izlenimi vermediği aksine 200 TL ila 440 TL arası gibi sembolik ödemeler olduğu görülmektedir. Bu durum karşısında iddianın bu delille ispatlandığından söz edilemeyeceğinden, davanın reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü hatalıdır.

Karardan çıkan sonuca göre, iş sözleşmesiyle işyerinde bağımlı çalışan avukatın takip ettiği dosyalarda işveren lehine hükmedilen ücreti vekâletlerin tamamen veya kısmen avukata ait olduğunun kabulü ancak bu hususun yazılı delille ispatı halinde mümkündür.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.