Meslek kodlarına idari para cezaları geliyor!

Çalıştırdıkları personellere meslek kodu girmeyen ya da hatalı giren şirketlere idari para cezaları yolda!

6728 sayılı kanunun 51. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasına bu konuyla ilgili ekler getirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile, meslek kodu girilmeyen ya da hatalı girilen personel başına idari para cezaları şirketleri bekliyor. Bu hataları kendiniz düzeltirseniz küçük cezalar ile kurtulabiliyorsunuz. Ancak SGK sizi yakalarsa kişi başına 8000 TL’ye kadar para cezaları ile karşılaşabilirsiniz.

Devlet meslek kodlarını neden önemsiyor?

Ülkedeki meslek kollarında kaç kişi çalıştığı, bu meslek kodlarının ortalama maaş skalası gibi konuları netleştirmek, buna göre iş başı eğitim programları düzenlemek ya da yüksek öğrenim eğitim programları açmak ve ihtiyaca göre personel yetiştirmek istiyor.
Asgari ücret politikasını buradan hareketle yeniden belirlemek istiyor. İlerleyen dönemde, meslek gruplarına ve yerleşim bölgelerine göre ayrıştırılmış asgari ücret tarifeleri bizi bekliyor. Yani, İstanbul’da aynı işi yapan bir kişinin geçim koşulları ile, Manisa’da aynı işi yapan bir çalışanın geçim koşulları aynı olmayacağı için, asgari ücret politikasının bu kapsamda farklılaşması da doğru bir uygulama olacaktır.
Kayıt dışı ya da kısmi kayıt dışı istihdamın önlenmesini istiyor. Örneğin, bir idari işler müdürünün asgari ücretle çalışması mantıklı bir uygulama olmasa gerek. Bu da, çalışanlarını asgari ücret ile sigorta yapan, maaşının üzerini de açıktan ödeyen şirketlerin tespit edilmesi ve yaptırım uygulanması açısından önem taşıyor.
Sonuç olarak, usulüne uygun çalışan şirketler için çok sıkıntılı bir durum değil. Aksine, hem işçinin haklarını koruyor, hem de sizinle aynı işi yapan ama usul dışı personel çalıştıran rakiplerinizin de sizinle aynı koşullarda personel istihdam etmesini sağlayarak, rekabet avantajı sağlıyor.

Bu kapsamda şirketlerin yeni işe alımlarda ve mevcut personellerinde meslek kodu takibini hızlıca yapmaları ve sorunlu personel bilgilerini düzletmeleri gerekiyor. Aksi durumda, yukarıda belirttiğim cezalar ile karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. SGK ve İŞKUR, artık dijital dönüşümünü sağladığı için, hatalı meslek kodu olan şirketleri sorgulaması ve cazai işlem uygulaması hiç de zor değil.

Şirketler yeni personel alımlarında bu uygulamaya özen gösterseler de, eski personellerindeki hatalı ya da olmayan meslek kodlarına hiç dikkat etmiyorlar.

Proventus ile çalışan şirketler, eğer bu tür personelleri varsa tam listesine sistem üzerinden ulaşabiliyor, tek tek tüm personellerini kontrol etme işlemi ile uğraşmadan sorunu hızlıca düzeltiyorlar. Proventus, ek olarak, SGK’nın sisteminde işe giriş bildirgesi hatası veren personelleri de raporluyor. Size de bunu SGK’dan ve kendi özlük dosyalarınızdan kontrol edip, bir hata varsa düzeltmek kalıyor.

Proventus ile:

  • Teşviklerden eksiksiz faydalanırsınız.
  • Tamamen güvenlidir. Herhangi bir ceza ile karşılaşmazsınız.
  • Web arayüzünden size sağlanan ekran ile kolay ve iş gücü harcamadan hesaplamanızı yaparsınız
  • Diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak, veri güvenliğiniz sağlanır. Personel ve şirket bilgileriniz şirket dışına çıkmaz.
  • Tüm personelleriniz özelinde size çeşitli raporlar sunar. Bu sayede teşvikten maksimum faydalanmanızı sağlar.
  • Hatalı meslek kodu bulunan ya da hiç girilmemiş meslek kodu olan personellerinizi size raporlar.
  • SGK’da işe giriş bildirgesi hatası veren personellerinizin listesine de kolayca erişebilirsiniz.
  • Sabit bir ücreti yoktur. Size sağladığımız fayda üzerinden bir danışmanlık yüzdesi ile çalışıyoruz. Siz kazanmazsanız biz de kazanmıyoruz.

MADDE 51 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında, idari para cezası uygulanır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.”

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.