Geçmişe dönük teşviklerden faydalanmak için acele edin!

2 Şubat 2018’de, Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa tasarısı kapsamında geçmişe dönük faydalanılmayan teşviklerinizi dava sürecine gerek kalmadan, kolay bir şekilde alınmasının önü açıldı…

Bilindiği üzere, geçmişe dönük faydalanılmamış teşviklerden faydalanılması SGK’nın yayınladığı 2015/10 sayılı genelge ile engellenmişti. Ancak, yasayla tanınmış bir hakkı genelge ile geri almak yasalara uygun olmadığı için bir çok şirket önce SGK’ya başvurusunu yapıyor, ardından gelen red cevabı sonrası da dava sürecini başlatıyordu.

Sürecin uzunluğu ve dava yolunun tercih edilmemesi gibi nedenlerle de, çoğu şirket geçmişe dönük teşviklerden faydalanmak istemiyordu.

2 Şubat 2018’de Bakanlar Kurulu’nca TBMM’e sevk edilen yasa tasarısının 64. maddesi 5510 sayılı kanuna ek 17. madde ekleyerek, bu duruma bir düzenleme getirdi.

Bu yasa tasarısı doğrultusunda, vakit kaybetmeden, geçmişe dönük teşviklerinize ilişkin başvurunun bağlı bulunulan SGK müdürlüğüne yapılması önem taşımaktadır.

Proventus olarak, geçmişe dönük tüm hesaplamalarınızı yaparak, kuruma vereceğiniz dilekçeyi ve düzeltme bildirgelerinizi yarım saat içerisinde sizlere temin edebiliyoruz.

Geçmişe dönük faydalanılmamış teşvik tutarınızı öğrenmek ve başvuru dökümanlarına ulaşmak için bize her zaman ulaşabilirsiniz:

 • +90 850 3035371
 • bilgi@proventus.com.tr

Proventus için ne dediler...

Referanslarımız...

Proventus ile:

 • Teşviklerden eksiksiz faydalanırsınız.
 • Tamamen güvenlidir. Herhangi bir ceza ile karşılaşmazsınız.
 • Web arayüzünden size sağlanan ekran ile kolay ve iş gücü harcamadan hesaplamanızı yaparsınız
 • Diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak, veri güvenliğiniz sağlanır. Personel ve şirket bilgileriniz şirket dışına çıkmaz.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası ve ISO 9001 Kalite Sertifikası sahibiyiz.
 • Tüm personelleriniz özelinde size çeşitli raporlar sunar. Bu sayede teşvikten maksimum faydalanmanızı sağlar.
 • Hatalı meslek kodu bulunan ya da hiç girilmemiş meslek kodu olan personellerinizi size raporlar.
 • SGK’da işe giriş bildirgesi hatası veren personellerinizin listesine de kolayca erişebilirsiniz.
 • Sabit bir ücreti yoktur. Size sağladığımız fayda üzerinden bir danışmanlık yüzdesi ile çalışıyoruz. Siz kazanmazsanız biz de kazanmıyoruz.

Yasa tasarısının 64. maddesi ile, 5510 sayılı kanuna eklenecek olan 17. madde aşağıdaki gibidir:

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dahil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.