2204, 2024

Yurtdışı şube zararının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

Nisan 22nd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Nisan 2024 Sirküler No: 984 Yurtdışı şube zararının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Yabancı ülkede bulunan şubeden elde edilen kazancın; %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması ve elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun [...]

2204, 2024

Şahsi eşyada maktu gümrük vergisi oranı %18 den %20 ye çıkarıldı.

Nisan 22nd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Nisan 2024 Sirküler No: 983 Şahsi eşyada maktu gümrük vergisi oranı %18 den %20 ye çıkarıldı. 8362 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, - AB ülkelerinden Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ve [...]

1904, 2024

Noterlerin tahsilatlara ilişkin kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı

Nisan 19th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 19 Nisan 2024 Sirküler No: 982 Noterlerin tahsilatlara ilişkin kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı Noterlerin POS cihazı ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak bankalar tarafından kesilen komisyon ödemelerinin; mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve mesleki kazancınızın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci [...]

1904, 2024

Zamanaşımına uğrayan mevduat için uyarı mektubu gönderilecek tutar, 1000 TL ye yükseltildi

Nisan 19th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 19 Nisan 2024 Sirküler No: 981 Zamanaşımına uğrayan mevduat için uyarı mektubu gönderilecek tutar, 1000 TL ye yükseltildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre; -Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma [...]

1804, 2024

2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Nisan 18th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Nisan 2024 Sirküler No: 980 2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 7,55 29.03.2024 tarih ve 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. [...]

1804, 2024

Kurum Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak indirimi

Nisan 18th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Nisan 2024 Sirküler No: 979 Kurum Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak indirimi Kurum tarafından, kilit personel adına yaptırılan hayat sigortasının lehtarının Kurum olması ve poliçe süresinde (5 yıl) riskin gerçekleşmesi durumunda… ABD Dolarının kurumca ödenecek olması nedeniyle, Kurum tarafından karşılanan sigorta primleri, Gelir [...]

1804, 2024

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı

Nisan 18th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Nisan 2024 Sirküler No: 978 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi yayımlanmıştır. Normal hesap dönemi; 1 Ocak – 31 Aralık olan takvim yılıdır. Bu nedenle hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2023 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 1 – 30 [...]

1504, 2024

Ücretlilerde engellilik indirimi uygulaması

Nisan 15th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Nisan 2024 Sirküler No: 977 Ücretlilerde engellilik indirimi uygulaması -Ücretli personele nakden veya hesaben yapılan ücret ödemelerinden işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi ile varsa sendika aidatı, şahıs sigortası primi ve engellilik indirimi tutarları düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden, birikmiş gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir [...]

1504, 2024

Mali Müşavirin Yanında Çalışan Personelin Tedavi Harcamalarının Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu yapılması

Nisan 15th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Nisan 2024 Sirküler No: 976 Mali Müşavirin Yanında Çalışan Personelin Tedavi Harcamalarının Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu yapılması Mali müşavirin yanında çalışan hizmet erbabının iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki tedavi ve ilaç giderlerinin 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında serbest meslek kazancının tespitinde gider [...]

704, 2024

Kamu ihalelerinde şikâyet başvuruları, elektronik ortamda ve e-imza ile yapılabilecek

Nisan 7th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 975 Kamu ihalelerinde şikâyet başvuruları, elektronik ortamda ve e-imza ile yapılabilecek. Kamu İhale Kurulu’nun 04/04/2024 tarihli ve 2024/DK.D-72 sayılı kararı ile ilanı veya duyurusu 15/4/2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde; -4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.