1510, 2021

İŞVERENLERİN İŞÇİ ÜCRETLERİNİ NET VEYA BRÜT BELİRLEMELERİNİN VERGİ VE SGK BOYUTU

Ekim 15th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri, Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinde ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmış, ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerektiği, iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesinin zorunlu olduğu da ayrıca hüküm altına alınmıştır. İşverenlerin işçilerine ödemesi gereken [...]

1510, 2021

Çalışanlara verilen yemek hizmetinin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı ve şartları

Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 81 Hizmet erbabına işverenlerce verilen yemek hizmetlerinin hem işveren hem de hizmet erbabı açısından iki boyutu bulunmaktadır. A-Hizmet erbabı açısından 1.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında sağlanan yemek hizmetine dayalı ödenen ücretler,  herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın gelir vergisinden istisnadır. 2.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan [...]

1510, 2021

İşyeri kiralamalarında kira artışları, TÜFE oranını geçemez

Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 80 Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, kira artış oranının TÜFE yi geçemeyeceğine dair kanun hükmü, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi ile [...]

1510, 2021

Kamu ihalelerinde adi ortaklıklılar da alt yüklenici olabilecek ve bunlar adına iş bitirme belgesi düzenlenebilecek

Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 79 Kamu İhale Kurulu tarafından; Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın, 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı karar ile iptal edilmesi sonrasında, bu karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve [...]

1110, 2021

Kurumlar vergisi mükellefleri, Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler tablosunu geçici vergi beyannamesi ile beyan edebilecek

Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 78 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir. Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" kulakçığında yer almaktadır. [...]

1110, 2021

BDDK tarafından incelemesi devam eden tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreçleri uzatıldı

Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 77 BDDK tarafından, Bağımsız Denetim Şirketlerince yapılan denetimler neticesinde; tasarruf finansman sisteminin etkin ve istikrarlı bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat uyum süreçlerinin tamamlanması amacıyla hâlihazırda incelemesi devam eden şirketlerin intibak sürecinin uzatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu duyuru [...]

1110, 2021

Türkiye ile Kuveyt arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını revize eden Protokol onaylandı

Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 76 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almaktadır. EK-1 Türkiye ile Kuveyt Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün [...]

810, 2021

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif yoluyla kesilen vergilerin iadesine ilişkin limitler artırıldı

Ekim 8th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Ekim 2021 Sirküler No: 75 06/10/2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 315 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif yoluyla kesilen vergilerinin gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ile kalan kısmının iadesine, geçici verginin mahsup ve iadesine ve bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine yönelik düzenlemelerin yer [...]

810, 2021

e-Arşiv Fatura düzenlenmesi için izni bulunan özel entegratör kuruluşlarının entegrasyon süreçlerine dair Kılavuz yayımlandı

Ekim 8th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Ekim 2021 Sirküler No: 74 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (526 Sıra No.lu Tebliğ ile güncellenen) IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca; -e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, [...]

810, 2021

Döviz alım-satımlarında, 1.1.2022 den itibaren e-Döviz alım ve satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirildi

Ekim 8th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Ekim 2021 Sirküler No: 73 Gelir İdaresi Başkanlığınca, Döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselere 1.1.2022 tarihinden itibarendüzenleyecekleri döviz alım ve döviz satım belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir   Duyuru ekte yer almaktadır. EK-1 Döviz alım-satımlarında e-Döviz alım ve satım belgesi düzenleme zorunluluğu https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Doviz_Alim_Satim_Belgesi_Duyurusu.pdf [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.