Sirküler

No: 5

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2019


Sigortalıların işyerinde geçirdikleri kalp krizi sonucu geçici iş göremezlik veya sürekli iş göremezlik haline uğramaları veya kaza sonucu ölmeleri iş kazasının unsurlarından sayılan dış etki gerçekleşmediği gerekçesiyle SGK uygulamalarına göre olay iş kazası sayılmamakta idi. Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararında (T:13.10.2004, E:2004/21–529, K:2004/527);  “sigortalının, iş yerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme” haline uygun bir olay olduğu gibi, “işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelme” haline de uygun olup; iş kazası sayılması gerekir. Maddede, başkaca bir şart ya da kısıtlamaya yer verilmemiş olduğundan, yasada olmayan bir kısıtlamanın yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur.” Şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Bununla birlikte, SGK aleyhine açılan davalarda çalışanların lehine kararlar çıkması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kalp krizinin iş kazası olarak kabul edilmemesi şeklindeki uygulamadan 09.09.2014 tarih ve 12754550 sayılı olur ile vazgeçmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları konulu 13.06.2011 tarih ve 2011/50 sayılı Genelgesi ile “1.1.2. İş Kazası Sayılma Hal ve Durumları” başlıklı bölümünde de “Dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkân bulunmamaktadır.” hükmü bulunmaktaydı. Bu hüküm Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 09.09.2014 tarih ve 12754550 sayılı Oluru ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu olur akabinde SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.09.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelgenin 1.1.2.1. “Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada” başlıklı bölümün son paragrafında aynen “sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu değişiklikten sonra kalp krizi, beyin kanaması, felç vb. olaylar da iş kazası olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Hatta Genelge hükmünün yürürlükten kaldırıldığı tarihten daha önceki bir tarihte meydana gelen olaylar da iş kazası olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Sonuç olarak; 29 Eylül 2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge ile yapılan düzenleme ile 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili bağlantı kurulmadan işyerinde kalp krizi geçirmesi iş kazası kabul edilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.