Sirküler

No: 4

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2019


Bilindiği üzere, mülga 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre aşağıda kıdem tazminatı ödenme şartlarına yer verilmiştir. Bunlar;

  • İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunun işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı düzenleyen 25’inci maddesinde belirtilen sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler ile işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 25’inci maddedeki bildirim süresini aşması,
  • İşçi tarafından 4857 sayılı Kanunun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24’üncü maddesinde belirtilen sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebepler,
  • Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  • Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıkların yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60/A (a, b) madde hükmünde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
  • Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,
  • İşçinin ölümü sebebiyle.

Bu sayılan kıdem tazminatına hak kazanma halleri arasında, doğum yapma nedeniyle kendi isteği ile işten ayrılma hali bulunmadığından, kadın işçinin doğum nedeniyle kendi isteği ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.