Sirküler

No: 3

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2019


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 04.04.2015 tarihli 6645 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştı.

Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’nin 31.12.2018 tarih ve 30642 4. Mükerrer sayısında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “ Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş idi.

Söz konusu teşvikten yararlanabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Bunlar;

a) İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması.

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda 10’dan fazla çalışanı bulunması.

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi.

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması.

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden başlanılarak geriye doğru 3 yıl olarak hesaplanır.

Örnek 1:7.6.2010 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tescil edilmiş olan A işyeri, 2016/Ocak ile 2018/Aralık aylarında yukarıdaki şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2019/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Örnek 2:14.2.2019 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmiş olan F işyeri, 2020/Ocak ile 2022/Aralık aylarında yukarıdaki şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2023/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı 3 yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıldır.

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamakta olup, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur. SGK sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilerek söz konusu teşvik, şartların bulunması halinde yararlandırılmaktadır.Başvurular, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki yılın son gününe (Aralık ayının son günü) kadar işveren sisteminden  “Çok Tehlikeli İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşvik Yönetimi” ekranından yapılması gerekmektedir. Sistem tarafından gerekli kontrolün yapılmasının ardından başvuru onaylanacaktır.

İşsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu teşvikten yararlanamaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.