Sirküler

No: 2

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2019


            7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun 19.07.2019 tarih ve 30836 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış, bu Kanunun 8, 9, 10,11, 12 ve 13. Maddeleri ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3, 4, 5, 9, geçici 5 ve geçici 9. Maddelerinde düzenlemeler yapılmış idi.

7186 sayılı Kanunun 8 ila 13. Maddeleri 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş, diğer maddeleri ise 19.07.2019 tarihinde yürürlüğe konulmuş idi.

Bu sirkülerimizde yurt dışı hizmet borçlanmasında 7186 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeler konu edilecektir.

  • Borçlanma tutarı 01.08.2019 tarihinden itibaren %32’den %45’e yükseltilmiştir. 01.08.2019 tarihinden önce günlük borçlanmanın asgari tutarı 85,28 x %32 = 27,28 TL iken 01.08.2019 ve sonrası tarihler için (2019 yılı) 85,28 x %45 = 38,37 TL’ye çıkartılmıştır.
  • Borçlanılan süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (4/1-b=BAĞ-KUR) sigortalılık olarak kabul edilmiştir.
  • Türkiye’de sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerini borçlananların, bu sürelerinin Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden geriye götürülen sürelere, Türkiye’de sigortalılıkları olmayanların ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten geriye götürülen sürelere mal edilecek. Böylelikle, geriye götürülen sürelerde geçmiş hizmet olarak değerlendirilecek.
  • 08.2019 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunup borçlanma tutarlarını ödemiş olanların, borçlanılan süreleri dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanmış olanların ve 01.08.2019 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan bu borçlarını yasal süre içinde ödeyecek olanların borçlanmalarının hangi statüde hizmet olarak değerlendirileceği ve borçlanma tutarlarının tespitinde değişiklik öncesi hükümler uygulanacak.

NOT: Detaylı bilgi için SGK Başkanlığı Emekllik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.08.2019 tarihli 2019/16 sayılı Genelge’ye bakınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.