Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ekim 2022

Sirküler No: 662


Konuyu Danıştay Üçüncü Dairesinin bir kararı ile (Esas: 2018/5789, Karar: 2021/6041, Tarih:
13.12.2021) açıklayalım.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun " Primlerin Ödenmesi"
başlıklı 88. maddesinin 11. fıkrasında da; Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmeyen prim
tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında "gider" olarak yazılamayacağı
hükmüne yer verilmiş, 506 sayılı Kanun'un 3917 sayılı Kanunla değişik 80. maddesinin 1.
fıkrasında ise, işverenin bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak
kazançlar toplamı üzerinden, bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarını da bu miktara
ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecbur olduğu kural altına
alınmıştır.
Yukarıda yer verilen yasal düzenlemelerinin birlikte değerlendirilmesinden, sosyal güvenlik
primlerinin indirime konu edebilmesi için, bu primlerin ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna
bilfiil ödenmiş olması gerektiği; ödenmemiş olan sigorta primlerinin ise yıllık kurum
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı sonucuna varıldığı, dolayısıyla yapılan
tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığından yazılı gerekçeyle verilen Vergi Dava Dairesi
kararının bozulması gerekmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.