Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ekim 2022

Sirküler No: 663


Konuyu Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin bir kararı ile (Esas: 2020/7594, Karar: 2020/6449, Tarih:
12.11.2020) açıklayalım.
Görüldüğü üzere, işverenin çalışanlarla ilgili sağlık ve güvenliği sağlama yükümlülüğünün
çerçevesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesinde çizilmiştir.
Bu çerçevede işverenin, " Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu
belirtildikten sonra, yapacağı ve uymakla yükümlü bulunacağı bir takım esaslara yer verilmiştir.
Bunun gibi 5.maddede işverenin anılan yükümlülüklerle gerçekleştireceği korunma sırasında
uyacağı ilkeler belirlenmiştir.
10. maddede ise işyerinde sağlık ve güvenlik sağlanırken, işverenin yapacağı risk
değerlendirmesi çalışmasında dikkate almakla yükümlü bulunduğu hususlar belirlenmiştir (HGK.
09.10.2013 tarih, 2013/21-102 Esas, 2013/1456 Karar)
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 19. maddede de çalışanların yükümlülüklerinin
çağdaş anlayışıyla daha ayrıntılı ve somut olarak ortaya koymuş ve kusur sorumluluğunun
sınırlarını kusursuz sorumluluğun sınırlarına yaklaştırmıştır.
Dava, iş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının eşinin maddi zararının giderilmesi istemine
ilişkindir. Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında
toplanmaktadır. Yapılacak iş, sigortalının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait temin
edilebilen tüm tıbbi belge ve raporları dosyaya celp edildikten sonra ölüm olayından önceki
tarihlerde sigortalının bünyesini zorlayacak bir çalışma yaptırılıp yaptırılmadığı, olay günü
sigortalıyı işyerinde rutin dışında bir gerginlik ve stres içine sokacak bir olayın cereyan edip
etmediği, olay günü sigortalının ne kadar süre çalıştırıldığı ve ölüm olayının ne şekilde meydana
geldiği gözetilerek, aralarında bir kardiyologun da bulunduğu, iş güvenliği uzmanlarından oluşan
bilirkişi heyetinden, meydana gelen iş kazası olayında sigortalı veya davalının kusurunun
bulunup bulunmadığını, kusuru bulunanlar varsa her bir taraf için ayrı ayrı açıklanmak suretiyle
nedenlerini, iş kazasının meydana gelişinde işyeri koşullarının etkili olup olmadığını, sigortalının
kendi bünyesinden kaynaklanan nedenlerin zararlı sonucun meydana gelişinde ne kadar etkili
olduğunu da kapsar şekilde tespit eden kusur raporu aldıktan sonra oluşacak sonuca göre bir
karar vermekten ibarettir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.