3 Ağustos 2018 tarihli 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Yapılan bu değişiklik sonrasında, yukarıda anılan sağlık mensuplarının, anılan madde kapsamındaki çalışma sürelerinin her 360 gününe, 5 seneyle sınırlı olmak üzere, 60 prim gün sayısı ilave edilecektir. Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

Hangi sektörleri ve meslekleri kapsamaktadır?

8610-Hastane Hizmetleri, 8621-Genel Hekimlik Uygulama Faaliyetleri, 8622-Uzman Hekimlik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri, 8623-Dişçilik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri, 8690-İnsan Sağlığı ile ilgili Diğer Hizmetler, 8710-Hemşireli Yatılı Bakım Faaliyetleri , 8720-Zihinsel Engelilik Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığına Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri, 8730-Yaşlılara ve Bedensel Engellilere Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri, 2110 -Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı, 2120-Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatı olan işyerlerinin 5510/40. maddesinin 20 sıra numarasında yer alan insan sağlığına ilişkin işler arasında olduğu belirtilmiş, ayrıca kapsama giren sağlık çalışanlarının meslek kodları da aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Bu kapsamda hizmet veren hastane, klinikler ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra, şirketler bünyesinde çalışan şirket doktoru, şirket hemşiresi gibi çalışanlar da bu kanun kapsamında bildirim yapılacaktır. Bu kapsamda, işyerinin açıklanan sektörler arasında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle bu kapsamında sigortalı bildirimi yapılması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işveren servisleri tarafından yapılmasından sonra bu kapsamında bildirge göndermesi mümkün olabilecektir.

Kapsama giren çalışanların bildirimleri nasıl yapılacaktır?

Fiili hizmet siiresi zammı kapsaminda olan sigortalıların, işin riskine maruz kaldiklari süreler ve işin riskine maruz kalmadiklan siirelerin farkli aylik prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek bildirimi yapılacaktır. Bu kapsamda da 30 gün üzerinden bildirimi yapılan bir sigortalı için, 26 günü 29 numaralı belge türü düzenlenerek, 4 günü ise, 1 numaralı belge türü düzenlenerek bildirilecektir. (Söz konusu uygulama 3 Ağustos ve sonrasını kapsadığı için, sadece Ağustos 2018 ayı için bu oran 25 + 5 olarak dikkate alınacaktır.)

Kapsama giren sigortalıların, hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiili çalışmadıkları ve riske maruz kalmadıkları süreler 1 nolu belge türü ile, diğer süreler ise, 29 belge türü ile bildirilecektir. 29 belge türü ile yapılan bildirim aylık 25 günü aşamayacaktır. Bildirim yapılan kanun türünde ise, bir değişiklik olayacaktır. (Personel 6111’den bildiriliyorsa, her iki belgede de 6111 kanun türü ile bildirimi yapılacaktır.)

Kapsama giren işyerinde, yönetici olarak çalışan sağlık çalışanının, idareci olarak geçirdiği süreler 1 numaralı belge türü ile, sağlık hizmetlerinde geçen süreleri de 29 belge türü ile yapılacaktır.

Kısmi süreli sözleşme ile çalışan sağlık çalışanlarında ise, toplam çalışma saati, günlük çalışma saatine bölünecek, eğer kesir oluşursa da tama tamamlanacak ve çıkan gün sayısı 29 numaralı belge ile kuruma bildirilecektir.

İlgili SGK yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiili hizmet siiresi zammı kapsamındaki meslekler aşağıdaki gibidir:

Meslek Kodu Meslek Adı
2111.11 Radyasyon (sağlık) Fizikçisi
2131.01 Biyokimyager
2131.02 Bakteriyolog
2131.14 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2131.15 Anatomist
2211.01 Hekim – Pratisyen
2211.02 Aile Hekimi
2211.03 İşyeri Hekimi
2212.02 Tıbbi Biyokimya Uzmanı
2212.03 Fizyolog
2212.04 Tıbbi Patoloji Uzmanı
2212.05 Genel Cerrahi Uzmanı
2212.06 Diğer Uzman Tıp Doktorları
2212.07 Halk Sağlığı Hekimi
2212.08 Mütehassıs Cerrah
2212.09 Mütehassıs Hekim
2212.10 Acil Tıp Uzmanı
2112.11 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
2212.12 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2212.13 Çocuk Alerji Uzmanı
2212.14 Çocuk Cerrahisi Uzmanı
2212.15 Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
2212.16 Çocuk Hastalıkları Uzmanı
2212.17 Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
2212.18 Çocuk Onkolojisi Uzmanı
2212.19 Çocuk Üroloji Uzmanı
2212.20 Dermatoloji Uzmanı
2212.21 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
2112.22 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2212.23 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı
2212.24 Geriatri Uzmanı
2212.26 Göğüs Hastalıkları Uzmanı
2212.27 Gögüs Cerrahisi Uzmanı
2212.28 Göz Hastalıkları Uzmanı
2212.29 Hematoloji Uzmanı
2212.30 İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
2212.31 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı
2212.32 Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
2212.33 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
2212.34 Medikal Onkoloji Uzmanı
2212.35 Nefroloji Uzmanı
2212.36 Nöroloji Uzmanı
2212.38 Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
2212.39 Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı
2212.40 Prevantif Onkoloji Uzmanı
2212.41 Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
2212.42 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
2212.44 Romatoloji Uzmanı
2212.45 Spor Hekimi
2212.46 Temel Onkoloji Uzmanı
2212.47 Üroloji Uzmanı
2212.48 Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
2212.49 Yoğun Bakım Uzmanı
2212.50 Adli Tıp Uzmanı
2212.51 Alerji Uzmanı
2212.52 Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
2212.53 Çocuk Psikiyatri Uzmanı
2212.54 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
2212.55 Gastroenteroloji Uzmanı
2221.01 Diğer Hemşireler
2221.02 Halk Sağlığı Hemşiresi
2221.03 Hemşire
2221.04 Meslek Sağlığı Hemşiresi
2221.05 Uzman Hemşire
2221.06 Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
2221.07 Hemşire (Eğitim)
2221.08 Hemşire-Ameliyathane
2221.09 Hemşire-Klinik
2221.10 Başhemşire
2221.11 Diyabet Eğitim Hemşiresi
2221.12 Hemodiyaliz Hemşiresi
2221.13 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
2221.14 Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi
2221.15 Kemoterapi Hemşiresi
2221.16 Nütrisyon Hemşiresi
2221.17 Poliklinik Hemşiresi
2221.18 Rehabilitasyon Hemşiresi
2221.19 Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi
2221.20 Hemşire (Dişçilik)
2221.21 Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)
2221.22 Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
2221.23 Hemşire (Kreş-Anaokulu)
2221.24 Hemşire (Sağlık Ocağı)
2221.25 Hemşire (Periodontoloji)
2221.26 Yoğun Bakım Hemşiresi
2221.27 Acil Servis Hemşiresi
2221.28 Çocuk Hemşiresi
2221.29 Hemşire (Yenidoğan)
2221.30 Hemşire (Kan Alma)
2221.32 Sağlık Memuru
2222.01 Ebe
2222.02 Ebe-Hemşire
2222.03 Ebe Yardımcısı
2261.01 Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
2261.02 Ağız Patologu
2261.03 Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı
2261.04 Diş Hekimi
2261.05 Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
2261.06 Endodonti Uzmanı
2261.07 Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı
2261.08 Ortodonti Uzmanı
2261.09 Pedodonti Uzmanı
2261.10 Periodontoloji Uzmanı
2261.11 Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
2262.01 Eczacı
2262.02 Eczacı (Ameliyathane)
2262.03 Eczacı (Depo İlaç)
2262.04 Eczacı (Klinik)
2262.05 Eczacı (Majistral)
2262.06 Eczacı (Sıhhi Sarf)
2262.07 Endüstriyel Eczacı
2262.08 Diğer Eczacılar
2264.01 Fizyoterapist
2264.02 Fizyoterapist-Spor
2264.03 Terapist (Rehabilite)
2264.04 Ergoterapist
2265.01 Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
2265.02 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
2265.04 Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
2266.01 Odyolog
2266.02 Dil ve Konuşma Terapisti
2269.03 Podiatrist/podolog
2269.04 Osteopat
2634.08 Psikolog (Klinik)
3119.32 Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı
3211.06 Radyoterapi Teknikeri
3211.07 Diyaliz Teknikeri
3211.10 Perfüzyonist
3211.23 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
3212.01 Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
3212.03 Patoloji Laboratuvar Teknikeri
3213.02 Eczane Hizmetleri Teknikeri
3214.01 Diş Protezcisi
3214.02 Diş Protez Teknisyeni
3214.03 Diş Protez Teknikeri
3214.04 Pedodonti Diş Protez Teknikeri
3214.05 Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni
3214.06 Tıbbi Ortez ve Protez Teknikeri
3214.09 Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni
3221.01 Hemşire Yardımcısı
3251.04 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
3251.05 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
3255.04 İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)
3255.07 Fizyoterapi Teknikeri
3256.02 Elektronörofizyoloji Teknikeri
3258.02 Acil Tıp Teknisyeni
3259.05 Anestezi Teknisyeni
3259.06 Anestezi Teknikeri
3256.03 Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
3259.01 Odyometrist

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.