Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Şubat 2022

Sirküler No: 222


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları ve altın hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarını öngörülen süre ve şekilde, Türk lirasına çevirerek mevduat veya katılım hesabına yatırmaları durumunda kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresince yayımlanan 11 Şubat 2022 tarihli Tebliğ ile Kanunla getirilen istisnanın uygulama usul ve esasları yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-4.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.