Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Eylül 2022

Sirküler No: 637


5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ikinci cümlesinde; “ Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.”

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinin (9) numaralı fıkrasında; “ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.”

Yönetmeliğin Ek 7’nci maddesinin (1) numarası fıkrasında; “Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

Kanunda ve Yönetmelikte belirtildiği üzere sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimlerinin işverenler tarafından SGK tarafından belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Çalışılmadığına dair bildirim girişinin işverenler tarafından her ne kadar sigortalısının işlem gördüğü işyeri sicil numarasından bildirmemiş olsa da, sehven aynı şirket bünyesine bağlı aynı unvanlı farklı bir sicil numaralı dosyadan manuel çalışılmadığına dair bildirim yapılmışsa, söz konusu işlemin sigortalıya haksız menfaat sağlamak veya kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi söz konusu olmadığından işverene çalışılmadığına dair bildirim yapılmaması nedeniyle idari para cezasının uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.