Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Mayıs 2022

Sirküler No: 563


Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2014/29293, Karar: 2016/3137, Tarih: 18.02.2016) kararında;taraflar arasında feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunduğu, işçinin iş sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedilebilmesi için işçinin davranışının söz konusu maddede belirtilen nedenler kapsamında yer alması, ayrıca feshin ölçülülük ilkesi gereği davranışla da orantılı olması gerektiği, dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi işe girerken taahhüt etmesine rağmen ara dinlenme sırasında sigara içmesi nedeni ile feshedildiği, davacının ara dinlenmede iken sigara içmesi iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği gibi işin niteliğini de etkilemediği, diğer taraftan işin niteliği ve iş güvenliğini etkilemediği sürece işe girerken sigara içilmesi hususunda yasak getirilmesinin ayrımcılık nedeni olduğu, davacının bu davranışına fesih gibi ağır bir sonucun bağlanması ölçülülük ilkesine de aykırı olduğu, işveren feshi haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Bu karar bağlamında, işçinin ara dinlenmesinde iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece sırf sigara içtiği gerekçesiyle iş sözleşmesinin tazminatsız feshi haklı nedene dayanmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.