Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Mayıs 2022

Sirküler No: 564


Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin ( Esas: 2021/1230, Karar: 2021/7665, Tarih: 06.04.2021) kararında; Davacı işçi iş sözleşmesinin haksız feshine bağlı olarak cezai şart isteğinde bulunmuş, İlk Derece Mahkemesi sözleşmenin belirli süreli olması halinde sözleşmenin süresinden önce feshi koşuluna bağlanan cezai şartın geçerli olabileceğinden bahisle taraflar arasındaki sözleşmenin niteliği ve belirlenen cezai şartın içeriğine göre cezai şartın geçerli olmadığı gerekçesi ile cezai şart alacağı talebinin reddine karar vermiş, davacının istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğu ve buna göre cezai şartın istenemeyeceği gerekçesiyle davacının istinaf itirazının reddine dair hüküm kurulmuştur. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 08.03.2019 tarih, 2017/10 E. ve 2019/1 K. Sayılı kararında objektif nedenler olmasa da belirli süreli olarak yapılan sözleşmede öngörülen cezai şartın geçerli olduğu sonucuna varılmış olup ilk derece ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından salt sözleşmenin belirsiz süreli olduğundan söz edilerek cezai şart talebinin reddine karar verilmesi ile buna ilişkin istinaf itirazının esastan reddi hatalıdır.” Şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Bu karar ışığında, cezai şartın hem belirli süreli hem de belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerli olduğu görülmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.