Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ocak 2024

Sirküler No: 964


Fiil Ceza Tutarı (TL)
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması 24.607,00
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi 24.607,00
– Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde görevlendirilmeyen her bir kişi için 61.602,00
– Aykırılığın devam ettiği her ay için 61.602,00
Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için 30.782,00
Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 18.452,00
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 18.452,00
Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı) 12.288,00
Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı) 18.452,00
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 18.452,00
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 18.452,00
– İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması 36.943,00
– Aykırılığın devam ettiği her ay için 55.432,00
İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması 18.452,00
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı) 12.288,00
– Aykırılığın devam ettiği her ay için 12.288,00
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı) 12.288,00
– Aykırılığın devam ettiği her ay için 12.288,00
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük için ayrı ayrı) 18.452,00
İş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesi 24.607,00
Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemesi 24.607,00
Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için) 12.288,00
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için) 12.288,00
Çalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için) 12.288,00
– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlüklerin yerine getirilmemesi

– Çalışan temsilcilerinin eğitilmemesi

– Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılması

– İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana ve altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlatmadan önce verilmesi gereken eğitimlerin verilmemesi

– Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimi aldıklarına dair belge olmaksızın işe başlatılması

– Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlamaması

– Verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması

– Eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması

– Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi

(her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı)

4.972,00
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı) 12.288,00
Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi 12.288,00
Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması 18.452,00
Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının görevlerini yürütmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması 12.288,00
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı) 24.607,00
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmemesi 61.602,00
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması 61.602,00
– İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için) 9.960,00
– Aykırılığın devam ettiği her ay için 9.960,00
– Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması 616.255,00
– Güvenlik raporu hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi 986.007,00
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi 986.007,00
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak) 12.288,00
Çalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi (çalışan başına) 4.972,00
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması (çalışan başına)
  1. 4.972,00

Açıklama:

Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen idari para cezaları aşağıdaki şekilde uygulanır.

10 çalışandan az çalışanı bulunan işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için %25 oranında artırılarak, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için %50 oranında artırılarak.

10 ila 49 çalışanı bulunan işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için %50 oranında artırılarak, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için %100 oranında artırılarak.

50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için %50 oranında artırılarak, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için %100 oranında artırılarak, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için %200 oranında artırılarak.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.