Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ocak 2024

Sirküler No: 965


Fiil Ceza Miktarı (TL)  Açıklama
Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek 378.514 İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak 94.622 İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek 473.148 İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.
Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleme fiilini tekrar etmek 946.308 İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak 189.245 İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek 189.245 İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca, Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek 47.303 Özel istihdam bürolarına düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.
Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek 47.303 Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlere düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek 9.441 Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.
Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak 28.365 İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma  onaylatmamak. 9.441 Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına uygulanır.
Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek 473.148 Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için uygulanır.
İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak 9.441 Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın Kuruma onaylatılmayan her bir hizmet akdi için işverenlere uygulanır.
Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek 47.303 Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.
Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek 28.366 Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır.
Özel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi 189.245 Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak 473.149 İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak 94.622 İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinde bulunanlara uygulanır.
Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek 4.711 Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için uygulanır.
Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak 189.245 Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir daimi işçi için uygulanır.
Kurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak 94.622 Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir geçici işçi için uygulanır.
Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek 9.441 Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için uygulanır.
Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak 47.303 Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için uygulanır.
Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek 473.149 Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket etmek 189.245
  1. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.