8 Ocak 2020


Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fii

(Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır)

                                                              

 

Açıklamalar

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli  (%50 Artırılarak) Tehlikeli  (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
Madde 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a                   TL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064
Madde 6 –

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 11.728 17.592 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
  26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
  26/1-b 6/1-çGörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
  26/1-b 6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
Madde 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c               5.274 7.032 10.548 TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
           
  26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 7.038 8.797 10.557 7.038 10.557 14.076 10.557 14.076 21.114 TL
Madde 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10.560 13.200 15.840 10.560 15.840 21.120 15.840 21.120 31.680 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
Madde 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 Her bir yükümlülük için  TL/                        Aykırılığın devamı halinde her ay
Madde 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Madde 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064 TL
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 TL
Madde 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.

2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 TL / her çalışan için *
Madde 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 TL  / her çalışan için *
Madde 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
Madde 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
Madde 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL
Madde 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 7.032 9.376 14.064 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
Madde 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL
Madde 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL
Madde 25 – İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
Madde 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 117.391 146.738 176.086 117.391 176.086 234.782 176.086 234.782 352.173 TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL
Madde 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
Madde 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 Çalışan başına TL *
Madde 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.