8 Ocak 2020


(Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır)

Kanun Maddesi   Ceza Maddesi     Cezayı Gerektiren Fiil Tutar (TL)
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 31.903,90
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için 268,45
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için 448,64
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için 1.794,57
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için 268,45
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 268,45
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 268,45
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.050,51
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.983,85
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 3.983,85
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 289,29
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 289,29
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 289,29
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.050,51
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.050,51
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 1.050,51
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 509,93
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 509,93
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 509,93
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 509,93
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 509,93
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.809,53
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 509,93
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 2.809,53
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.809,53
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.809,53
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 2.809,53
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 2.809,53
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.809,53
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.809,53
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.809,53
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 31.903,90
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 25.523,61
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 25.523,61
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 25.523,61
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 25.523,61

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.