Sirküler

No: 366

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Mart 2021


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 27.10.2020 tarihli kararında (E. 2017/17532, K. 2020/13531) aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş, ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur.

Davalı işveren davacının işyerinde diğer işçiye sataşması sebebiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece iddiaya konu eylemlerin haklı neden ağırlığında olmadığı ve geçerli nedenle fesih olarak değerlendirilebileceği gerekçesi ile her iki tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinde bulunan fesih yazısı,tutanak içeriği ile tanık beyanlarına göre davacının iş sebebiyle anlaşmazlık içinde bulunduğu diğer çalışan Yasemin’in üzerine yürüdüğü “terbiyesiz” kelimesini kullandığı sabit olup, olayların gelişimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının eylemi sataşma niteliğinde olup; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-d bendi uyarınca sözü edilen eylem haklı feshi niteliğindedir.

Davalı işverenin feshi yasal süresi içinde gerçekleşmekle, ihbar ve kıdem tazminatı istemelerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne dair hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.