Sirküler

No: 367

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Mart 2021


Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20.03.2014 tarihli kararında (E. 2014/6092, K. 2014/6721) aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Uyuşmazlık iş sözleşmesinin işverence haklı nedene dayalı olarak feshedilip feshedilmediği noktasındadır.

Dosya içeriğine göre, davacının işyerinde 01.05.1997 tarihinden itibaren orta reyon elemanı olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin 03.04.2013 günlü fesih bildirimi ile birlikte çalıştığı personel tarafından kendisi hakkında ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan fiili işlediği yönünde yazılı ve sözlü şikayette bulunulduğundan bahisle 4857 sayılı Kanun’un 25/ II. maddesi gereğince feshedilmiştir.

Mahkemece feshin haksız olduğu gerekçesiyle işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiş ise davacının diğer erkek çalışanlara uygunsuz şakalar yaptığı, onlara rahatsız edici boyutta yakınlaştığı, iş arkadaşlarının bu durumdan şikayetçi olduğu ve bunu dile getirmelerine rağmen ahlaka aykırı hareketlerine devam ettiği gerek şikayet dilekçeleri gerekse de davacının açmış olduğu tazminat davasındaki tanık beyanından anlaşılmaktadır. Davalı işveren açısından iş ilişkisinin çekilmez hale geldiği dikkate alındığında iş sözleşmesinin feshinde haklı sebebin varlığının kabul edilmesi gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.