Sirküler

No: 58

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
9 Aralık 2019


 1. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Geçici 24’üncü maddesine göre; 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olunması halinde 01.03.2011 tarihine kadar önce başlayan sigortalılık statüsü dikkate alınır, 01.03.2011 tarihinden itibaren ise Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.

  Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin (9). fıkrası:Sigortalının 4/1-a ve 4/1-b kapsamında yer alan sigortalılık statüleri ile 4/1-c kapsamında yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle 4/1-c kapsamında, 4/1-a ve 4/1-b yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise 4/1-a kapsamında sigortalı sayılır.

  Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin (10). fıkrası:Sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 4/1-a kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan 4/1-b kapsamındaki sigortalılığından dolayı talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar 4/1-b statüsünde primlerini ödemeyenlerin ödeme hakkı düşer. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, 4/1-b kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4/1-a kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir.

  Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin (11). fıkrası:5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır.

  Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin (12). fıkrası:4/1-b kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/1-a kapsamında sigortalı olamayacaklarından bu durumda olanlar hakkında dokuzuncu ve onuncu fıkralarda yer alan hükümler uygulanmaz.

  Sonuç olarak; 6111 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce (01.03.2011) 4/1-a sigortalılığı başladığından dolayı kesinti olmaksızın 4/1-a sigortalılığı devam edecek, kesinti olduğu takdirde otomatik olarak 4/1-b sigortalılığı devreye girecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.