Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Ocak 2022

Sirküler No: 198


İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlıkların giderilmesi için alınan kararlardır.

Resmi gazetede yayımlanan kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.

Bu kararlardan biri de, tahakkuk zamanaşımına uğrayan bir vergi borcuna yönelik ödeme emri tebliği aşamasında itiraz edilip edilmeyeceğine dair alınan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararıdır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun Esas No: 1986/3, Karar No: 1987/1 kararı çerçevesinde;

-Verginin tahakkuk zamanaşımına uğramış olması halinde vergi dairesince tahsil edilebilecek bir vergi alacağından söz edilemeyeceğinden yükümlünün ödeme emrine karşı açtığı davada verginin zamanaşımına uğradığı yolundaki iddiasının 6183 sayılı yasanın 58 inci maddesindeki “böyle bir borcu olmadığı ” kapsamı içerisinde düşünülerek incelenmesi gerekir.

– Dolayısıyla ödeme emrinin tebliği aşamasında, tahakkuk zamanaşımının yargı mercilerince re’sen incelenebilecek ve zamanaşımının varlığı halinde ödeme emrinin iptali yoluna gidilebilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.