Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Mart 2024

Sirküler No: 966

Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası

-Şirket tarafından farklı yıllarda çok sayıda gayrimenkul alım-satımının yapılması taşınmaz ticareti ile  uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

-KDV Kanununun 17/4-r maddesinde; kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve tesliminin istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu,

– 7456 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen Geçici 43 üncü maddesinde; bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümlerin uygulanacağı

hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, fiilen çok sayıda gayrimenkul alım-satımı gerçekleştirilen taşınmaz satış işleminin taşınmaz ticareti kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu satış işleminin KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre katma değer vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

Özelge için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.