Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Şubat 2024

Sirküler No: 986

Sigortalı Yaş Düzeltmeleri Ne Şekilde Yürütülmektedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57’nci maddesi gereğince; uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.

Yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tashihli yaşla ilgili bölümleri düzeltilerek, uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyetinin düzeltilmeden önceki yaşa göre belirleneceği sigortalılara bildirilmektedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 38’inci maddesinde; aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddi hata kapsamında değerlendirilmekte, bu tür maddi hatalar Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilmekte veya tamamlanmakta olup nüfus kütüğüne hatalı veya eksik tescil edilen kayıtlarla ilgili düzeltmeler mahkemeye gerek kalmaksızın Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilebilmektedir. Bu hususların belgelenmesi halinde kayıt düzetilmesi 5510 sayılı Kanunun 57’nci maddesine aykırı düşmediğinden düzeltilmiş yaş dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.

Örnek Uygulama:  22.09.1988 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi, 21.11.1992 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı 08.08.1986 tarihli mahkeme kararı ile 05.05.1965 olan doğum tarihini 04.04.1964 olarak düzelttirmiş olup tescil kayıtlarında gerekli düzeltme yapılarak uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 04.04.1964 doğum tarihi esas alınır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367’nci maddesinin ikinci fıkrasında; kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemeyeceği hükmü bulunduğundan yaş düzeltmelerinde mahkeme karar tarihi değil kesinleşme tarihi dikkate alınmaktadır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.