2021 İçin Pratik ve Temel Bilgiler

4/1-b (Bağ-Kur) Prim Tutarı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 81)

Aylık Asgari Tutar
Günlük Azami Tutar
1.234,24 TL*
9.256,82 TL*
1.151,96 TL**
8.639,71 TL**

*5510 sayılı Kanunun 4/1-b (1), (2), (3) bentlerine tabi sigortalılar için
**5510 sayılı Kanunun 4/1-b (4) bendine tabi sigortalılar için

2925 Prim Tutarı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 82, Geçici Madde 16 ) 

2021 Aylık Tutarı
581,34 TL

Ara Dinlenme Süresi

(Kanuni Dayanağı: 4857 İş Kanunu, Madde 68)

İş Süresi
Asgari Dinlenme Süresi
4 saat ve 4 saatten daha kısa süreli işler için
15 dakika
4 saatten fazla, 7,5 saate (dâhil) kadar süreli işler için
30 dakika
7,5 saatten fazla süreli işler için
60 dakika

Asgari Geçim İndirimi

(Kanuni Dayanağı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Madde 32)

Medeni Durum
Tutar (TL)
Bekâr
268,31
Evli eşi çalışan
268,31
Evli eşi çalışan 1 çocuk
308,56
Evli eşi çalışan 2 çocuk
348,81
Evli eşi çalışan 3 çocuk
402,47
Evli eşi çalışan 4 çocuk
429,30
Evli eşi çalışan 5 çocuk
456,13
Evli eşi çalışmayan
321,98
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
362,22
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
402,47
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
456,13
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
456,13
Evli eşi çalışmayan 5 çocuk
456,13

Asgari Ücret (Aday Çırak/Çırak)

(Kanuni Dayanağı: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Madde 25)

Brüt Günlük (TL)
Brüt Aylık (TL)
35,77
1.073,25

Brüt Asgari Ücret

(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı İş Kanunu, Madde 39)

Asgari Ücret

Brüt Günlük (TL)
Brüt Aylık (TL)
119,25 3577,50
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (28/12/2020-2020/1) 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Net Asgari Ücret
(AGİ Hariç) 

Brüt Asgari Ücret
3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
35,78 TL
Gelir Vergisi
(Brüt Asgari Ücret – Sigorta Primi İşçi Payı – İşsizlik Sigortası İşçi Payı) x %15
456,13 TL
Damga Vergisi (%0,759)
27,15 TL
Kesintiler Toplamı     
1.019,91 TL
Net Asgari Ücret
2.557,59 TL

 

 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

(5 puanlık prim indirimi hariç)

Brüt Asgari Ücret
3.577,50 TL
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5)
733,39 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2)
71,55 TL
Toplam Maliyet
4.382,44 TL

 

Asgari Ücret (Konut Kapıcıları)

Brüt Asgari Ücret
3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
35,78 TL
Kesintiler Toplamı
536,63 TL
Net Asgari Ücret
3.040,87 TL

 

Asgari Ücret

(İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler / Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj veya Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler)

(Kanuni Dayanağı: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Madde 25)

Net ödenecek tutarlar:

20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde 1 ve 19 arası çalışanı olan işyerlerinde
767,28 TL 383,64 TL

 

 

SGK Gecikme Zammı Oranı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 89)

SGK Alacaklarında Devlet İç Borçlanma Faiz Oranları

2020 Yılı
Aylık Oran (%)
Ocak
0,82
Şubat
0,81
Mart
0,88
Nisan
0,80
Mayıs
0,66
Haziran
0,67
Temmuz
0,76
Ağustos
0,76
Eylül
0,76
Ekim
0,76
Kasım
0,76
Aralık
0,76

Ek 5 Prim Tutarı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Ek Madde 5) 

Günlük Asgari Tutar
Günlük Azami Tutar
1.151,96 TL
8.639,71 TL
Ek 5: Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlardır.

Ek 6 Prim Tutarı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Ek Madde 6)

Günlük Asgari Tutar
Günlük Azami Tutar
1.085,18 TL*
8.138,86 TL*
1.185,35 TL**
8.890,14 TL**
*İşsizlik sigortası primi ödemek istenmemesi halinde
**İşsizlik sigortası primi ödemek istenmesi halinde
Ek 6: Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanları kapsamaktadır.

Ek 9 Prim

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Ek Madde 9)

10 Gün ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Açısından:

Çalıştırma Şekli
10 Gün Çalıştırmada Prim Tutarı
30 Gün Çalıştırmada Prim Tutarı
Tüm sigorta kolları
119,25 x 10 x %37,5 = 447,18 TL

894,38 x 10 x %37,5 = 3.353,92 TL

119,25 x 30 x %37,5=1.341,56 TL

894,38 x 30 x %37,5=10.061,78 TL

Sosyal güvenlik destek primi
119,25 x 10 x %32 = 381,60 TL

894,38 x 10 x %32=2.862,02 TL

119,25 x 30 x %32=1.144,80 TL

894,38 x 30 x %32= 8.586,05 TL

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50. ve geçici 10. maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.

10 Günden Az Sigortalı Çalıştıran İşverenler Açısından

Prim Ödeme Türü
10 Günden Az Çalıştırmada Prim Tutarı
İş kazası ve meslek hastalığı
Ayda 1 gün 119,25 x %2 = 2,39 TL

Ayda 9 gün 119,25 x %2 x 9 = 21,51 TL

Sigortalı isterse malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödemesi
119,25 x 30 x %32,5 = 1.162,68 TL

Emeklilik tabloları dosyası için lütfen tıklayın.

Emzirme ve Cenaze Ödenekleri

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 16, 37)

Ödeneğin Türü
Ödenecek Tutar
Emzirme
232,00 TL
Cenaze
918,00 TL

Engelli Çalıştırma Oranı

(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı İş Kanunu, Madde 30)

Çalıştırılması Zorunlu İşçi Sayısı
Oran
50 ve daha fazla işçi
% 3
50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananları çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Engellilik İndirimi

(Kanuni Dayanağı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Madde 31 – 313 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Derece
Çalışma Gücü Kaybı
Tutarı
Birinci
Asgari %80
1.500 TL
İkinci
Asgari %60
860 TL
Üçüncü
Asgari %40
380 TL

Fiili Hizmet Süresi Zammı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 40)

Kapsamdaki
İşler/İşyerleri
Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek Gün Sayısı
Prim Ödeme Gün
Sayısına Eklenecek Azami Yıl
Kurşun ve arsenik işleri
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.

60 5
Kurşun ve arsenik işleri
4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.
90 5
Cam fabrika ve atölyeleri
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
9) Traş işlerinde çalışanlar.
10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
60 5
Cıva üretimi işleri sanayii
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.

90 5
Çimento fabrikaları
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.

2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.

3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.

60 5
Kok fabrikalarıyla termik santraller
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.

2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.

3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.

5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

60 5
Alüminyum fabrikaları
1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.

2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.

3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.

60 5
Demir ve çelik fabrikaları
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.

90 5
Döküm fabrikaları
1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

60 5
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.

2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.

3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.

90 5
Yeraltı işleri
Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
180 Süre sınırı uygulanmaz.
Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküleremanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.
90 5
Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
60 5
Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler 2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35–40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5–4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.

3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.

90 5
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında
Subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler
90 8
Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.
90 8
İtfaiye veya yangın söndürme işleri
Yangın söndürme işlerinde çalışanlar. 60 5
Basın ve gazetecilik mesleğinde
Basın kart yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar
90 5
Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle
Basın kart yönetmeliğine göre Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar
90 5
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı
Yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar
90 5
Ceza infaz kurumlarında
Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler
90 5
İnsan sağlığına ilişkin işler
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar
60 5

 

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Günlük Tutar
119,25

Genel Sağlık Sigortası Primi

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 81, Geçici Madde 12)

Gelir Kodu
Aile İçinde Kişi Başına
Düşen Aylık Gelir
Gelir Aralığı
Ödenecek Aylık
Prim Tutarı
GO
Brüt asgari ücretin
üçte birinin altında
0–1.192,50 TL
G1
Brüt asgari ücretin
üçte birinden fazla
1.192,50 TL
’den fazla
107,33 TL

Not 1: Yabancı uyruklu öğrenciler 143,10 TL genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

Not 2: Avukatlık stajını yapmakta olanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından 214,65 TL genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

Sigortalılık kodları için lütfen tıklayın.

5510 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sgk tarafından devralınacak sandıklar için lütfen tıklayın.

İşten Ayrılma Kodları

1. Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2. Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8. Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9. Malulen emeklilik nedeniyle
10. Ölüm
11. İş kazası sonucu ölüm
12. Askerlik
13. Kadın işçinin evlenmesi
14. Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15. Toplu işçi çıkarma
16. Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait di¬ğer işyerine nakli
17. İşyerinin kapanması
18. İşin sona ermesi
19. Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kulla¬nılır. Tekrar
başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20. Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kul¬lanılır. Tekrar
başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21. Statü değişikliği
22. Diğer nedenler
23. İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24. İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25. İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına ay¬kırı davranışı nedeni ile
fesih
26. Disiplin kurulu kararı ile fesih
27. İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nede¬niyle fesih
28. İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29. İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (01.04.2021 tarihli 2021-9 sayılı SGK Genelgesi ile kaldırıldı)
30. Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar
başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanı¬lır)
31. Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka¬nunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32. 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33. Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34. İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35. 6495 SK nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler
36. KHK ile işyerinin kapatılması
37. KHK ile kamu görevinden çıkarma
38. Doğum nedeniyle işten ayrılma
39. 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40. 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41. Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42. Is sözlesmesi yapıldıgı sırada bu sözlesmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli vasıflar veya sartlar
kendisinde bulunmadıgı halde bunların kendisinde
bulundugunu ileri sürerek, yahut gerçege uygun olmayan
bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin isvereni yanıltması (4857/25-II-a)
43. Isçinin, isveren yahut bunların aile üyelerinden birinin
seref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya
davranıslarda bulunması, yahut isveren hakkında seref ve
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. (4857/25-II-b)
44. Isçinin isverenin baska bir isçisine cinsel tacizde
bulunması. (4857/25-II-c)
45. Isçinin isverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut
isverenin baska isçisine satasması, isyerine sarhos yahut
uyusturucu madde almıs olarak gelmesi ya da isyerinde bu
maddeleri kullanması. (4857/25-II-d)
46. Isçinin, isverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık
yapmak, isverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi
dogruluk ve baglılıga uymayan davranıslarda bulunması. (4857/25-II-e)
47. Isçinin, isyerinde, yedi günden fazla hapisle
cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç islemesi. (4857/25-II-f)
48. Isçinin isverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki isgünü veya bir ay içinde iki
defa herhangi bir tatil gününden sonraki is günü, yahut bir
ayda üç isgünü isine devam etmemesi (4857/25-II-g)
49. Isçinin yapmakla ödevli bulundugu görevleri kendisine
hatırlatıldıgı halde yapmamakta ısrar etmesi. (4857/25-II-h)
50. Isçinin kendi istegi veya savsaması yüzünden isin
güvenligini tehlikeye düsürmesi, isyerinin malı olan veya
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı
veya baska esya ve maddeleri otuz günlük ücretinin
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba
ugratması. (4857/25-II-ı)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

e-SİGORTA SÖZLEŞMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu ile işveren ve/ veya işverence yetki verilen kişi arasında, e-sigorta hizmetlerinin internet üzerinden gönderilmesi ve alınması hususunda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

Tanımlar

Madde 1: Bu Sözleşmede geçen;

 1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
 2. Ünite: İşyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü/Sosyal Güvenlik Merkezini
 3. Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ek ve değişikliklerini,
 4. İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum kuruluşları, alt işverenleri ve iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalıları geçici olarak devir alan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum kuruluşları
 5. Yetkili Kişi: Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişiler (yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf başkanları ve benzeri) ya da bu kişilerin yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile yetkilendirdiği kişiler, gerçek kişilerde, işveren nam ve hesabına işlem tesis etme yetkisini haiz ve işverence yetkili kılınan kişi, kamu kurum veya kuruluşları bakımından, ilgili kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi talep edilmiş olan kişiler, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarda kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri ile işverence Kuruma internet ortamında esigorta hizmetlerini verme yetkisi verilen 3568 sayılı Kanuna tabi faaliyet gösteren meslek mensubunu,f) e- Sigorta Hizmetleri: İnternet ortamında gönderilen ve alınan Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesini, İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Bildirim Formunu, Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişini

 1. h) Kullanıcı Kodu: Kurum tarafından verilen ve işveren ya da yetkili kıldığı kişi tarafından e- Sigorta hizmetleri işlemlerinde kullanılacak alfabetik ve nümerik işareti,

ı) Kullanıcı Şifresi: Kurumun, işverene ya da yetkili kıldığı kişiye verdiği ve bu sözleşme hükümleri dahilinde internet ortamında işlem yapmakta kullanılacak sistem şifresi ve işyeri şifresi esaslı iki ayrı özel numarayı,

 1. j) Çıktı: İşveren/ yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu kullanıcı şifresi ile güvenlik anahtarı alanları doldurulmak suretiyle Kuruma internet ortamında gönderilen ve onaylama işlemi tamamlanan e-sigorta hizmetlerine ilişkin Kurumca üretilen referans numarasını, belgenin Kuruma internet ortamında gönderildiği tarihi gösteren Kurum uygulamalarından alınan yazılı dökümü, ifade eder.

Sözleşmenin Amacı

Madde 2: İşbu sözleşmenin amacı, e-Sigorta hizmetlerinin Kurumca işverene ve/ veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile internet üzerinden gönderilmesi ve alınmasına ilişkin şartların belirlenmesini, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

e- Sigorta Kapsamı

Madde 3: e-Sigorta hizmetlerinin gerek yasal verilme süresi içinde gerekse bu hizmetlerden Kurumca belirlenenlerin yasal süresi dışında internet ortamında gönderilmesi ve alınması hakkında bu sözleşme hükümleri uygulanır

Başvuru, Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Verilmesi

Madde 4: e-Sigorta hizmetlerini internet ortamında Kuruma vermek isteyen işveren ve yetkili kişi, ilgili üniteye veya Kurumca gösterilecek ilgili makamlara başvurarak, kendisi ve/ veya yetkili kişi adına esigorta kullanıcısı bilgilerini gerçeğe uygun şekilde doldurup, imzalayarak ilgili üniteye veya Kurumca gösterilecek ilgili makamlara teslim eder.

Kurumca gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra kullanıcı adı ve şifresi üretilerek e-Devlet üzerinden ilgiliye gönderilir.

Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Kullanılması

Madde 5: Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, e-Sigorta hizmetlerinin işveren ya da yetkili kişi tarafından internet ortamında Kuruma gönderilmesi amacıyla kullanılır.

İşveren;

 1. Kendisine veya yetkili kişiye ait, kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu,
 2. Kurum tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yapılan işlemlerin kendisi veya temsil edilen tüzel kişilik için bağlayıcı olacağını,
 3. Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi ve yetkili kişilerce yapılmadığı iddiasını ileri süremeyeceğini,
 4. Kurumun, kendisinin veya tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkili kişinin kimliğini ve yetkilerini araştırmakla yükümlü olmadığını,
 5. Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin kendisi dışında veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlarından, bizzat kendisinin ve/ veya tüzel kişinin sorumlu olacağını, Kurumun sorumlu tutulmayacağını ve doğabilecek zararlarından dolayı Kurumu peşinen ibra ettiğini,Kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Kullanım Sorumluluğunun Başlaması

Madde 6: İşverenin sorumluluğu, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin e-Devlet üzerindengönderildiği anda başlar.

Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin, işverenin yetki verdiği yetkili kişiye gönderilmesi de işverene teslimi hükmündedir.

Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin işveren ve/ veya yetkili kişi dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasak olup, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin her ne şekil ve suretle olursa olsun, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk işverene aittir. Bu nedenle işveren, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyecek her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

İşveren, yetkili olarak Kuruma bildirdiği kişinin yetkilerini iptal ettiği taktirde, durumu derhal ilgili üniteye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin Kurum kayıtlarına giriş anına kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki, mali ve cezai sorumluluk işverene aittir.

Sözleşmede yer alan e- Bildirge hizmetlerinden yararlanması için kendisine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkili kişi doğabilecek her türlü zarardan işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kurum, internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkilinin, yetkisinin sona erdiğine dair ilgili üniteye işveren tarafından yazılı olarak bildirim yapılmadığı sürece, yetkili kişinin, işvereni temsile ve ilzama yetkili olduğunu kabul eder.

İşveren veya yetkili kişi, kullanıcı kodu veya kullanıcı şifresinin çalınması, kaybolması veya unutulması gibi hallerde, bu durumu Kurumun ilgili ünitesine derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimin Kurum kayıtlarına giriş anına kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki, mali ve cezai sorumluluk işveren ve yetkili kişiye aittir.

Kurum Kayıtlarının Esas Alınması

Madde 7: Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil, her türlü işlemlerin, arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir.

Sözleşmenin İptal ve Feshi

Madde 8: İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü, fiil ehliyetinin sınırlanması, iflası, gaipliğine karar verilmesi ya da yetkili kişinin; değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi durumlarda Kurumun ilgili ünitesine yapılan yazılı bildirim üzerine, işverene ve/ veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi iptal edilir.

İşbu sözleşme; işverenin kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edilmesi halinde, işverene, sözleşmenin fesh edildiği iadeli taahhütlü yazı ile bildirilir.

Kurumca kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edildiği veya sözleşmenin fesih edildiğinin işverene tebliği tarihine kadar geçen sürede, yasa ve yönetmeliklerle öngörülen yükümlülüklerden doğan sorumluluk işverene aittir.

Münhasır Delil Sözleşmesi

Madde 9: İşveren ve/ veya yetkili kişi; kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin kullanımından doğacak uyuşmazlıklarda, Kurum bilgi işlem ” Kayıt ve Çıktıları” ile diğer kayıt ve belgelerinin münhasıran yazılı delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i ya da dava halinde Kurum bilgi işlem ” Kayıt ve Çıktılarına” karşı delil göstermeyeceğini, Kurumun ” Kayıt ve Çıktılarını” kabul edeceğini ve bunlara karşı delil gösterme hakkından feragat ettiğini peşinen kabul eder.

Bu madde, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 287 nci maddesinde belirtilen münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup, Kurumca gösterilenler dışında başkaca delil kabul edilmez.

e- Bildirgenin Süresinde Verilmesini Engelleyen Haller

Madde 10: 1)Belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki fıkrada belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir. 2) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla; a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;

 • Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,
 • Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
 • Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,
 • Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,
 1. Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,
 2. (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,

belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir.

3) Kurumun merkezi bilgisayar sisteminde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahalde:

 1. Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,
 2. Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

c)Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,

ç) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

nedeniyle Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin, yapılması gereken prim ödemelerinin veya Kuruma yapılması gereken başvuruların yapılamaması ve söz konusu durumların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi ve bu hususunda Kurum Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde bu yükümlülükler sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar yerine getirilirse Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.

Sözleşmede Değişiklik Yapma Yetkisi

Madde 11: Kurum tek taraflı olarak sözleşmeye yeni bir madde ilave etme veya sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda, ilave edilen ya da değişiklik yapılan madde metninin, işverene iadeli taahhütlü olarak gönderilecek yazı ile bildirilmesi zorunludur.

Sözleşmenin madde metinlerindeki değişiklikler ya da sözleşmeye yeni ilave edilen madde hükümleri işverene tebliğ tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Anlaşmazlıklarda Yetkili Mercii

Madde 12: Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, ünitenin bulunduğu ildeki İş Mahkemeleri yetkilidir.

Yürürlük Tarihi

Madde 13: İşbu sözleşme, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereği zorunlu kılınan diğer kurumlara verildiği tarihte veya kullanıcı kodu ve şifresinin e-devlet üzerinden işveren veya yetkili kişi tarafından onaylandığı tarihte, diğer durumlarda taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Taraflar

Madde 14: Kurum ile işveren veya yetkili kişi yukarıda belirtilen şartlarda mutabık kalarak sözleşmeyi imzaladıklarını/onayladıklarını kabul eder.

Bu sözleşmenin 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereği zorunlu kılınan diğer kurumlara verilmesi halinde Kurum imzası aranmaz, kullanıcı kodu ve şifresinin e-devlet üzerinden işveren veya yetkili kişilerce onaylanması ile birlikte bu sözleşme hükümleri taraflarca kabul edilmiş sayılır.

Askerlik-Doğum ve Diğer Borçlanmalar

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 41)

Günlük Asgari Tutar
Günlük Azami Tutar
38,16 TL 286,20 TL

Yurtdışı Hizmet Borçlanması

(3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Madde 4)

Günlük Asgari Tutar
Günlük Azami Tutar
53,66 402,47 TL

İhbar Öneli ve Tazminat Tutarı

(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı İş Kanunu, Madde 17)

İşyerindeki Hizmet Süresi
İhbar Öneli
İhbar Tazminatı
6 aydan az ise
2 hafta
2 haftalık ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar ise
4 hafta 4 haftalık ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar ise
6 hafta 6 haftalık ücret
3 yıldan fazla ise
8 hafta 8 haftalık ücret

İsteğe Bağlı Prim Tutarı

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 52)

Aylık Asgari Tutar
Aylık Azami Tutar
1.144,80 TL*
8.586,05 TL*
1.252,13 TL**
9.390,99 TL**
715,50 TL***
5.366,28 TL ***
*İşsizlik sigortası primi ödemek istenmemesi halinde
**İşsizlik sigortası primi ödemek istenmesi halinde
***Sadece uzun vadeli sigorta kolları (malullük-yaşlılık-ölüm) primi ödenmesi halinde

 

İş Kanununda İdari Para Cezaları

(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı Kanun, Madde 98-107)

İdari Para Cezasını Gerektiren Fiil Türü
Tutar (TL)
İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 
34.809
Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılması (bu durumda olan her işçi için)
292
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılması (bu durumda olan her işçi için)
488
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulması (bu durumda olan her işçi için)
1.963
Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmemesi (bu durumda olan her işçi için)
292
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmaması (bu durumda olan her işçi için)
292
Çalışma belgesi verilmemesi veya belgesine yanlış bilgi yazılması (bu durumda olan her işçi için)
292
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılma (bu durumda olan her bir işçi için)
1.145
Engelli çalıştırılmaması (bu durumda olan çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için)
4.345
Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi (bu durumda olan her işçi ve her ay için)
315
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi (her işçi ve har ay için)
315
Asgari ücret ödenmemesi veya eksik ödenmesi (bu durumda olan her işçi ve her ay için)
315
Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi
1.145
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi
1.145
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi
1.145
Fazla çalışma ücreti ödenmemesi, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmaması, onayı alınmadan fazla çalıştırılması (bu durumda olan her bir işçi için)
555
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünmesi (bu durumda olan her işçi için)
555
Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenmesi (bu durumda olan her işçi için)
555
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmemesi (bu durumda olan her bir işçi için)
555
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılması veya eksik kullandırılması (bu durumda olan her işçi için)
555
Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulmaması
3.064
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmaması (bu durumda olan her işçi için)
555
Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulanmaması
3.064
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırılması, gece ve gündüz postalarının değiştirilmemesi
3.064
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranılması
3.064
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırılması
3.064
Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması
3.064
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınların çalıştırılması veya ücretsiz izin verilmemesi
3.064
İşçi özlük dosyalarının düzenlenmemesi
3.064
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulmaması
3.064
İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunulması
34.809
İş müfettişlerinin davetine gelinmemesi, ifade ve bilgi verilmemesi, gerekli belge ve delilleri göstermemesi ve vermemesi, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemesi
27.848
İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunulması,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmesi veya zorlaması
27.848
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemesi
27.848

İŞÇİLERİN YASAL MAZERET İZİNLERİ

(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı Kanun, Ek Madde 2)

İzin Türü
Gün Sayısı
İşçinin eşinin doğum yapması hâlinde                          
5 gün
İşçinin evlenmesi hâlinde                                                   
3 gün
İşçinin evlat edinmesi halinde
3 gün
İşçinin anasının, babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde
5 gün
İşçinin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun
tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece
biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde
En çok 10 gün

İŞKUR Mevzuatına Dair İdari Para Cezaları

(4904 sayılı Kanun/Madde 20)

İdari Para Cezasını Gerektiren Fiil Türü
Tutar (TL)
İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini İŞKUR’a onaylatmamak
1.964
İŞKUR izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek
9.834
İŞKUR tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek
5.896

İhalelere Katılımda Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

(Kanuni Dayanağı: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Madde 10 – Kamu İhale Genel Tebliği, Madde 17)

İşverenin
Durumu
Uygulanacak
Formül
Sınır
Değeri
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel
Kişi ve Alt İşvereni Bulunmuyorsa
Prime Esas Kazancın Üst Sınırı x 3
26.831,40 x
3=80.494,20 TL
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel
Kişi ve Alt İşvereni Bulunuyorsa
Prime Esas Kazancın Üst Sınırı x 6
26.831,40 x
6=160.988,40 TL
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek
Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı-Başka Bir Şirkette
Şirket Ortaklığı Bulunuyorsa
Prime Esas Kazancın Üst Sınırı x 3
26.831,40  x
3= 80.494,20 TL
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek
Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalılığı Bulunuyorsa
Prime Esas Kazancın Alt Sınırı x 3
3.577,50 x 3 = 10.732,50 TL
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalılığı Bulunuyorsa veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlülüğü Varsa
Prime Esas Kazancın Alt Sınırı x 3
3.577,50 x 3 = 10.732,50 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı
(Kanuni Dayanağı: Mülga 1475 sayılı İş Kanunu, Madde 14)

En yüksek aylık gösterge (1500) x aylık maaş katsayısı
En yüksek ek gösterge (8000) x aylık maaş katsayı
Taban aylığı göstergesi (1000) x taban aylığı
 katsayı
En yüksek kıdem aylığı
 göstergesi (500) x aylık maaş katsayısı
En yüksek devlet memuru aylığı göstergesi (8000+1500) %200 x aylık maaş katsayısı
01.07.2020 – 31.12.2020 dönemi için tavan tutar : 7.117,17 TL
01.01.2021 – 30.06.2021 dönemi için tavan tutar : 7.638,96 TL

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Kesilecek Damga Vergisi
(Kanuni Dayanağı: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 65 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
47,60 TL
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
76,00 TL

Prim Oranları
(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 81 – 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Madde 49)

4/1-a Kapsamındaki (SSK) Sigortalılar İçin
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanmayan İşyerleri Açısından)

Sigorta Kolu
Prim Oranı (%)
Sigortalı Hissesi (%)
İşveren Hissesi (%)
Kısa vadeli sigorta kolları

(iş kazası – meslek hastalığı – hastalık – analık)

2 2
Uzun vadeli sigorta kolları

(malullük – yaşlılık – ölüm)

20 9 11*
Genel sağlık sigortası
12,5 5 7,5
İşsizlik sigortası**
3 1 2
Toplam
37,5 15 22,5

*Prim borcu olmayan işverenler için %5 prim indirimi dikkate alınmamıştır.
**İşsizlik sigortasında %1 Devlet katkısı da bulunmaktadır.

4/1-b Kapsamındaki (Bağ-Kur) Sigortalılar İçin

Sigorta Kolu
Prim Oranı (%)
Kısa vadeli sigorta kolları

(iş kazası – meslek hastalığı – hastalık – analık)

2
Uzun vadeli sigorta kolları

(malullük – yaşlılık – ölüm)

20*
Genel sağlık sigortası
12,5
Toplam
34,5
*Prim borcu olmayan 4/1-b sigortalıları için %5 prim indirimi dikkate alınmamıştır.
İsteğe Bağlı Sigortalılar İçin
Sigorta Kolu
Prim Oranı (%)
Uzun vadeli sigorta kolları

(malullük – yaşlılık – ölüm)

20
Genel sağlık sigortası
12
Toplam
32

Sigorta Primine Esas Kazanç Alt-Üst Sınırı
(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 82)

Günlük Alt Sınır
Aylık Alt Sınır
Günlük Üst Sınır
Aylık Üst Sınır
119,25 TL
3.577,50 TL
894,38 TL
26.831,40 TL*
*Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için aylık üst sınır 10.732,50 TL’dir.

2021 SGK İdari Para Cezaları dosyası için lütfen tıklayın.

Sigorta Priminden İstisna Tutarları
(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 80)

Ödeme Türü
İstisna Formülü
İstisna Tutarı
Yemek zammı
Günlük brüt asgari ücretin %6’sı
7,16 TL
Çocuk zammı
(en fazla 2 çocuğa kadar geçerli)
Aylık brüt asgari ücretin %2’si
71,55 TL
Aile zammı
Aylık brüt asgari ücretin %10’u
357,75 TL
Özel sağlık sigortası primi ile bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları
Aylık brüt asgari ücretin %30’u
1.073,25 TL

Sigorta Primine Tabi Olmayan Ödemeler

(Kanuni Dayanağı: 5510 sayılı Kanun, Madde 80)

Sigorta Primine Tabi Olmayan Ödemeler dosyası için lütfen tıklayın.

 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler

 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler listesi için lütfen tıklayın.

Yabancı Çalıştırmaya Dair İdari Para Cezaları
(Kanuni Dayanağı: 6735 sayılı Kanun, Madde 23)

İdari Para Cezasını Gerektiren Fiil Türü
Tutar (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancının çalıştırılması (bu durumda olan her bir yabancı için)
11.796
Bildirim yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi (bu durumda olan her bir yabancı için)
784
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya
4.716
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya
9.438

Yeniden Değerleme Oranı
(Kanuni Dayanağı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Mükerrer Madde 123 – 521 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Uygulanacak Yıl
2020 Yılı İçin Tespit Edilen Oran
2021
% 9,11

Yıllık Ücretli İzin Süresi
(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı Kanun, Madde 53)

İşçinin İşyerindeki
Hizmet Süresi
Normal İşlerde
Asgari İzin Süresi
Yeraltı İşlerinde
Asgari İzin Süresi
1 yıldan 5 yıla (5 yıl dâhil) kadar ise
14 iş günü
18 iş günü
5 yıldan fazla 15 yıldan az ise
20 iş günü 24 iş günü
15 yıl (dâhil) ve daha fazla ise
26 iş günü 30 iş günü
18 yaşından küçük işçiler / 50 yaş ve daha yukarı yaştaki işçiler için asgari izin süresi 20 iş günü olarak uygulanacaktır.

İşçi Özlük Dosyası
(Kanuni Dayanağı: 4857 sayılı Kanun, Madde 75)

Örnek işçi özlük dosyası oluşturulduğunda aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması uygun olacaktır:
1 İşçi Kimlik Bilgileri
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3
Adli Sicil Kaydı
4
İkametgâh İlmühaberi
5
Mezun Olduğu Okul Diploma Fotokopisi
6
Referansları ve CV’ si
7
Kanun Gereği Hizmet Akdi
8
Sağlık Raporu
9
Bazı İşkolları İçin, Periyodik Olarak Sağlık Muayenelerinden Geçirildiklerine Dair Rapor
10
Engelli İşçi İse Engellilik Raporu Aslı veya Fotokopisi
11
Engellilik İndiriminden Yararlanabilmesi İçin İlgili Defterdarlıktan İndirim Uygulanacağına Dair Yazı
12
Engelli  İşçi İçin İŞKUR Müracaat Kayıt Evrakı
13
Eski Hükümlü İse İŞKUR Müracaat Kayıt Evrakı
14
Terör Mağduru İse İŞKUR Müracaat Kayıt Evrakı
15
Ödenen Ücretlere Ait Hesap Pusulalarının Bir Sureti
16
Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı
17
Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayının Alındığı Yazı
18
İşçilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ve Karşı Karşıya Bulundukları Mesleki Riskler,
 Alınması Gerekli Tedbirler ve Yasal Hak ve Sorumluluklar Konusunda Bilgilendirildiklerine Dair Yazı
19
İşe Başvuru Formu
20
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
21
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
22
Sigortalı Bildirim Belgesi
23
Aile Durum Bildirim Formu
24
Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
25
Etik Sözleşmesi
26
İmza Beyannamesi
27
Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin ile İlgili Dilekçe veya Formlar
28
İhtarnameler ve Alınan Savunmalar
29
İş Kazasının Varlığı Halinde İş Kazası Bildirimleri Ve Diğer Belgeler
30
İşçinin Yeni Çalışma Şartlarını Kabul Ettiği İle İlgili Tutanak

SGK Eksik Gün Kodları

 

01- İstirahat

03- Disiplin cezası

04- Gözaltına alınma

05- Tutukluluk

06- Kısmi istihdam

07- Puantaj kayıtları

08- Grev

09- Lokavt

10- Genel hayatı etkileyen olaylar

11- Doğal afet

12- Birden fazla

13- Diğer Nedenler

15- Devamsızlık

16- Fesih tarihinde çalışmamış

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18- Kısa çalışma ödeneği

19- Ücretsiz doğum izni

20- Ücretsiz yol izni

21- Diğer ücretsiz izin

22- 5434 SK ek 76, gm 192

23- Yarım Çalışma

24-Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler

25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama

26-Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu

27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)

29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler

ÇSGB İş Kolu Kodları
1 Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
2 Gıda sanayi
3 Madencilik ve taş ocakları
4 Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
5 Dokuma, hazır giyim ve deri
6 Ağaç ve kağıt
7 İletişim
8 Basın, yayın ve gazetecilik
9 Banka, finans ve sigorta
10 Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
11 Çimento, toprak ve cam
12 Metal
13 İnşaat
14 Enerji
15 Taşımacılık
16 Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
17 Sağlık ve sosyal hizmetler
18 Konaklama ve eğlence işler
19 Savunma ve güvenlik
20 Genel işler

SGK belge türü kodları ve prim oranları listesi için lütfen tıklayın.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.