Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Eylül 2021

Sirküler No: 55


Pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların vergi mahkemesince esası incelenmeden reddedilmesi ve temyiz süreci sonunda da kararın onanması sonucu, mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun sonucunda;

Pişmanlıkla verilen vergi beyannamesine ihtirazi kayıt konulmasının dava açma hakkı vermeyeceği şeklinde yorumlamasının -sürecin bütününe bakıldığında- başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemediği ve bu suretle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozmadığı kanaatine varılmıştır.

-Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verilmiştir.

Söz konusu bireysel başvuru kararı ekte yer almaktadır.

EK-1 Bireysel Başvuruya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.