Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Eylül 2021

Sirküler No: 54


Danıştay 9. Daire Başkanlığının    2020/340 E.  ,  2021/3733 K. Kararı ile özetle davaya konu olayda;

Takdir komisyonu kararı ve vergi ceza ihbarnamelerinin mükellefe tebliğ edilmesi yeterlidir. Vergi tekniği raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesi, davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası teşkil etmemektedir.

-Kaldı ki; ihbarname ekinde ayrıca tebliğ edilmeyen vergi tekniği raporunun,  ara kararla istenmesi ya da re’sen idarece dava dosyasına sunulması üzerine davacı tarafından incelenmek ve haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin sunulmasına imkân vermek suretiyle bu eksikliğin yargılama aşamasında giderilmesi de her zaman mümkündür.

 

Bu durumda, davacı şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki tespitler de değerlendirilmek suretiyle uyuşmazlığın esası incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, Vergi Mahkemesi kararına yönelik davalı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Söz konusu karara ekte yer verilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.